Noteiktās sankcijas:

-  bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta, pārdošanas, piegādāšanas, nodošanas aizliegums;

-  atsevišķu pakalpojumu (ar bruņojumu saistītu) sniegšanas aizliegums;

-  ceļošanas ierobežojumi (nav konkrētu personu saraksts);

-  līdzekļu un saimniecisko resursu   iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus (nav konkrētu personu saraksts un vienību saraksts).

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes Lēmums 2013/798/KĀDP(2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (konsolidētā versija 07.05.2015.)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441880454851&uri=CELEX:02013D0798-20150509

Grozījumi:

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/1488 (2015. gada 2. septembris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.229.01.0012.01.LAV

Grozījumi:

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/2459 (2015. gada 23. decembris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.339.01.0048.01.LAV&toc=OJ:L:2015:339:TOC

Padomes Regula

Padomes Regula Nr. 224/2014 (2014. gada 10. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā (konsolidētā versija 07.05.2015.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441881815692&uri=CELEX:02014R0224-20150509

Grozījumi:

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/1485 (2015. gada 2. septembris), ar ko īsteno 17. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.229.01.0001.01.LAV

Grozījumi:

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/2454 (2015. gada 23. decembris), ar ko īsteno 17. panta 1. un 3. punktu Regulā (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.339.01.0036.01.LAV&toc=OJ:L:2015:339:TOC

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuri ir norādīti 2013.gada 23.decembra Padomes Lēmuma 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2014.gada 10.marta Padomes Regulas(ES) Nr.244/2014 par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES noteiktajām sankcijām noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo (ar izņēmumiem)).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.