Noteiktās sankcijas:

-   ieceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu iesaldēšana;

-   noteiktu personu prasību apmierināšana.

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1763 (2015. gada 1. oktobris) par ierobežojošiem   pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.257.01.0037.01.LAV

Padomes Regula

Padomes Regula (ES) 2015/1755 (2015. gada 1. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.257.01.0001.01.LAV

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuri ir norādīti 2015.gada 1.oktobra Padomes Lēmuma (KĀDP) 2015/1763 un Padomes Regulas (ES) 2015/1755 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi pielikumā.

Saskaņā ar ES piemērotajām sankcijām noteikti ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus (skatīt arī izņēmuma gadījumus)).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.