Noteiktās sankcijas:

-  ceļošanas ierobežojumi;

-  līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus

Padomes Lēmums (ar grozījumiem) un Padomes Kopējā nostāja

Padomes Lēmuma 2011/173/KĀDP (2011.gada 21.marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Bosnijā un Hercegovinā konsolidētā versija (22.03.2015.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1443615222135&uri=CELEX:02011D0173-20150322

Kopējā nostāja, ko Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību J.2 pantu, formulējusi par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret personām, kuras izdarījušas vardarbības aktus Mostarā notikušajos incidentos 1997. gada 10.februārī (1997/193/KĀDP) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:18:01:31997E0193:LV:PDF

Saskaņā ar ES noteiktajām sankcijām noteikti ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā) un finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.