Afganistāna  / Taliban

Noteiktās   sankcijas:

-   bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos   pieejamus.

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes Lēmuma 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā, konsolidētā versija ( līdz 01.08.2015.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1443615532242&uri=CELEX:02011D0486-20150801

Grozījumi:

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/2054 (2015. gada 16. novembris), ar kuru īsteno Padomes Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.300.01.0029.01.LAV

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes Regulas (ES) Nr.753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā, konsolidētā versija ( līdz 01.08.2015.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1443615575009&uri=CELEX:02011R0753-20150801

Grozījumi:

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/2054 (2015. gada 16. novembris), ar kuru īsteno Padomes Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.300.01.0029.01.LAV

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuri ir norādīti 2011. gada 1. augusta Padomes Lēmuma 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2011. gada 1. augusta Padomes Regulas (ES) Nr.753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES noteiktajām sankcijām noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.