Noteiktās sankcijas:

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus.

 

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes Lēmums 2014/119/KĀDP (2014.gada 5.marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (konsolidētā versija 05.03.2017.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014D0119-20170305&qid=1497339303835

Grozījumi:

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/143 ( 2015. gada 29. janvāris ), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014D0216

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/143 ( 2015. gada 29. janvāris ), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32015D0143

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/364 ( 2015. gada 5. marts ), ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32015D0364

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/876 (2015. gada 5. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32015D0876 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1781 (2015. gada 5. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_259_R_0006&from=EN 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/318 (2016. gada 4. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32016D0318

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/381 (2017. gada 3. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32017D0381

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes Regula (ES) Nr. 208/2014 (2014.gada 5.marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (konsolidētā versija līdz 05.03.2017.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R0208-20170305&qid=1497339774185

Grozījumi:

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 381/2014 (2014. gada 14. aprīlis), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32014R0381

Padomes Regula (ES) 2015/138 ( 2015. gada 29. janvāris ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32015R0138

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/357 ( 2015. gada 5. marts ), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32015R0357

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/869 (2015. gada 5. jūnijs), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32015R0869

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2015/1777 (2015. gada 5. oktobris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_259_R_0002&from=EN

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/311 (2016. gada 4. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32016R0311

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/374 (2017. gada 3. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32017R0374 

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras norādītas 2014.gada 5.marta Padomes Lēmuma 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā,  pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2014.gada 5.marta Padomes Regula (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Finanšu ierobežojumi:

Saskaņā ar likumu „Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā” visiem Latvijas Republikā reģistrētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir aizliegts veikt jebkāda veida operācijas ar finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kuri daļēji vai pilnībā, tieši vai netieši pieder privātpersonām, pret kurām saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ir ieviesti finanšu ierobežojumi. 

Piemērojamie izņēmumi attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu:

Kompetentā iestāde var darīt pieejamus atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus sarakstā iekļautajai personai, ja tie nepieciešami šīs personas pamatvajadzībām, atlīdzībai par juridiskajiem pakalpojumiem, komisijas vai apkalpošanas maksai par resursu pārvaldību, kā arī, ja kompetentā iestāde konstatē, ka šie resursi nepieciešami ārkārtas izdevumiem, un citos specifiskos gadījumos (Padomes Regulas (ES) Nr.208/201 4.pants).

Informācija par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krimas aneksiju pieejama sadaļā Par Eiropas Savienības sankciju pret Krimu un Sevastopoli piemērošanu Latvijā 

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.