Darba grupas diasporas politikas jautājumos sēdes un semināri

Darba grupa diasporas politikas jautājumos ir izveidota 2013. gada oktobrī Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes ietvaros.

Darba grupas uzdevums ir koordinēt, stiprināt Latvijas institūciju un diasporas organizāciju sadarbību, izstrādāt saskaņotu diasporas politiku un diasporas jomas attīstības plānošanas dokumentu. Darba grupa izvērtē situāciju diasporas jautājumu attīstībā, analizēs esošo aktivitāšu efektivitāti un sniedz ieteikumus iniciatīvām diasporas atbalstam.

Darba grupu vada Ārlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju, kas nodrošina sekretariāta funkcijas.

Darba grupā ir pārstāvētas šādas institūcijas un organizācijas (sakaņā ar "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes darba grupas diasporas politikas jautājumos nolikumu", 20.09.2013.):

Institūciju un organizāciju pārstāvjus dalībai darba grupā deleģē katras institūcijas vai organizācijas vadītājs.

Darba grupa kā padomdevējus sanāksmēs var uzaicināt piedalīties arī citus valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī neatkarīgos ekspertus.