Latvija ir ANO 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (Pakts) dalībvalsts kopš 1992. gada. Atbilstoši Pakta 40. pantam tā dalībvalstīm periodiski jāsniedz ziņojumi par Pakta normu ieviešanu nacionālā līmenī. Pirms ziņojuma iesniegšanas ANO Cilvēktiesību komitejā Latvijas ziņojuma projektu par Pakta izpildi noteiktā laika posmā kopā ar pielikumiem latviešu valodā apstiprina Ministru kabinets. Savukārt ANO Cilvēktiesību komitejā Latvija iesniedz ziņojuma un tā pielikumu tulkojumus angļu valodā.

Lai nodrošinātu vispusīgu un pēc iespējas objektīvu ziņojuma izskatīšanu, ANO Cilvēktiesību komiteja aicina nevalstiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas un citus iesniegt alternatīvos ziņojumus, kurus komiteja ņem vērā Latvijas iesniegto ziņojumu izskatīšanas un noslēguma secinājumu par Latvijas iesniegto ziņojumu sagatavošanas laikā. Ierasti nevalstiskās organizācijas savus ziņojumus komitejā iesniedz nepastarpināti.

Paktam ir divi papildu protokoli – Fakultatīvais protokols, ar kuru izveidots sūdzību izskatīšanas mehānisms, un Otrais fakultatīvais protokols par nāves soda atcelšanu. Latvija ir pievienojusies abiem Pakta fakultatīvajiem protokoliem. Līdz ar to secināms, ka Latvija ir atzinusi ANO Cilvēktiesību komitejas kompetenci izskatīt personu sūdzības par iespējamiem Pakta pārkāpumiem Latvijā (vairāk informācijas skatīt sadaļā Latvijas interešu pārstāvību ANO Cilvēktiesību komitejā izskatāmajās lietās).

Latvijas iesniegtie ziņojumi un ANO Cilvēktiesību komitejas noslēguma secinājumi:

I

II

III

Valdības sniegtā papildu informācija par trešo nacionālo ziņojumu, atbildot uz Cilvēktiesību komitejas jautājumiem pirms 110.sesijas (angļu val.)

 
IV