Starptautiskās operācijas un misijas

28.04.2020. 16:21

Latvija ir aktīva un uzticama sabiedrotā Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) un Eiropas Savienībā (ES) un sniedz savu ieguldījumu stabilitātes un drošības nodrošināšanā: piedalās starptautiskajās operācijās, stiprina savas militārās un civilās krīžu vadības spējas, paaugstina finansējumu aizsardzībai, nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību citām valstīm, aktīvi divpusēji un daudzpusēji sadarbojas ar citiem partneriem.

Latvija piedalās gan Eiropas Savienības īstenotajās civilajās misijās un militārajās operācijās, gan arī NATO vadītajās militārajās operācijās, kā arī Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) misijās. Tāpat, paplašinot savu atbalstu starptautiskajiem miera uzturēšanas centieniem, Latvija 2016. gadā uzsāka dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) miera uzturēšanas operācijā.

ES misijas un operācijas

Eiropas Savienība (ES) sniedz nozīmīgu ieguldījumu starptautisko krīžu noregulēšanā. Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) ietvaros ES ir sekmīgi īstenojusi un īsteno civilās un militārās misijas. Pašlaik tiek īstenotas 11 civilās misijas un 6 militārās operācijas Āzijā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Dienvidkaukāza un Rietumbalkānu reģionos. Ņemot vērā nestabilitāti Āfrikas kontinentā, jo īpaši ES dienvidu robežas tuvumā esošajās Ziemeļāfrikas valstīs, ES fokusējas uz situācijas stabilizēšanu šajā reģionā.

Kopumā KDAP misijās un operācijās no Latvijas ir nosūtīti 17 civilie eksperti un 4 NBS karavīri:

ES misija vai operācija

Ekspertu skaits

ES civilās misijas

 17

ES Novērošanas misija Gruzijā (EUMM Georgia)

8

ES Padomdevēja misijā civilā sektora reformām Ukrainā (EUAM Ukraine)

9

ES militārās misijas un operācijas

4

ES militārajā operācijā Vidusjūrā (EUNAVFOR  Med Irini)

1

ES bruņoto spēku apmācības misijā Mali (EUTM Mali)

3

Iepriekš Latvija ar saviem cilvēkresursiem atbalstīja tādas ES civilās misijas kā tiesiskuma misija Kosovā (EULEX Kosovo) un Eiropas Komisijas finansētā misija Moldovas – Ukrainas robežsardzes atbalstam (EUBAM Moldova and Ukraine). Tāpat Latvija ir piedalījusies 4 civilajās misijās, kuru darbība jau ir noslēgusies – policijas misija Afganistānā (EUPOL Afghanistan), policijas misija Bosnijā un Hercegovinā (EUPM BiH), likuma varas misija Gruzijā (EUJUST THEMIS Georgia) un integrētā likuma varas misija Irākā (EUJUST LEX Iraq). Papildus tam Latvija ir sniegusi atbalstu militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā (EUFOR ALTHEA BiH),  ES militārajai operācijai Centrālāfrikas Republikā (EUFOR RCA), kurā piedalījās 38 karavīri, kā arī ES militārajai jūras operācijai pie Somālijas krastiem (EU NAVFOR Atalanta).

ES militāro operāciju finansēšana (ATHENA mehānisms)

Kopš 2008. gada ir spēkā ES Padomes lēmums 2008/975/KĀDP par ES militāro operāciju finansēšanas mehānismu ATHENA, ar kuru tiek pārvaldītas ES militāro operāciju kopējās izmaksas ārpus KDAP kopējā budžeta, un saskaņā ar šo mehānismu visas ES dalībvalstis, t.sk. Latvija, veic finansiālas iemaksas visu ES militāro operāciju īstenošanai. Tādējādi Latvija sniedz finansiālu ieguldījumu gan tajās ES militārajās operācijās, kurās ir iesaistīta ar saviem cilvēkresursiem, gan arī tajās operācijās, kurās Latvija ar cilvēkresursiem nepiedalās.

SAITE: ES misijas un operācijas: https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en

Plašāk par ES misijām un operācijām, kurās piedalās Latvija, lasi šeit.

NATO misijas un operācijas

2010. gadā tika apstiprināta jaunā NATO Stratēģiskā koncepcija, kurā uzsvērta nepieciešamība īstenot visaptverošu pieeju krīžu un operāciju jautājumos. NATO dalībvalstis ir apņēmušās iespēju robežās aktīvi iesaistīties krīžu novēršanā, pārvaldībā, situācijas stabilizēšanā pēc konflikta un rekonstrukcijas atbalstīšanā. Lai to izpildītu, NATO veic visa veida krīzes pārvaldības operācijas – sākot no kaujas un miera uzturēšanas misijām, apmācību veikšanas un loģistikas sekmēšanas un beidzot ar novērošanu un humānās palīdzības sniegšanu.

2015. gada 1. janvārī Afganistānā tika uzsākta NATO padomdevēja, apmācību un atbalsta misija Resolute Support. Šī misija nomainīja Starptautisko drošības atbalsta spēku operāciju (ISAF – International Security Assistance Force), kas vairāk nekā desmit gadus sniedza nozīmīgu atbalstu Afganistānas drošības veicināšanas un stabilizācijas procesā. Resolute Support misijas mērķis ir sniegt atbalstu Afganistānas valdībai un Nacionālajiem Aizsardzības un drošības spēkiem drošības garantēšanā, Afganistānas valdībai pārņemot pilnu atbildību par drošību visā valstī.

Latvija Resolute Support misijā piedalās kopš tās izveidošanas ar vairākiem desmitiem NBS karavīru, kas pilda padomdevēja un dažāda līmeņa štāba virsnieku un instruktoru amatus. Iepriekš no 2003. gada februāra līdz 2014. gada decembrim Latvija piedalījās ISAF.

Papildus dalībai Resolute Support misijā Latvija no 2015. līdz 2020. gadam piedalās arī ar finansējumu starptautisko partneru kopīgajā fondā Afganistānas Nacionālo Aizsardzības un drošības spēku atbalstam. Fonds, misija un drošības spēku atbalsts ir būtiska starptautiskā atbalsta Afganistānai sastāvdaļa, sniedzot ieguldījumu tālākas drošības un stabilitātes veicināšanā Afganistānā.

Iepriekš Latvija ir piedalījusies arī NATO vadītajās misijās Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā un Irākā.

SAITES:

NATO misijas un operācijas (informācija NATO mājas lapā): http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52060.htm

Resolute Support misijas mājas lapa - https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm

Nacionālo bruņoto spēku mājaslapa:

ISAF – https://www.mil.lv/lv/aktualitates-un-macibas/starptautiskas-operacijas/ieprieksejas-operacijas/isaf

RSM – https://www.mil.lv/lv/aktualitates-un-macibas/starptautiskas-operacijas/pasreizejas-operacijas/resolute-support  

EDSO misijas

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) redzeslokā ir politiski militārie, ekonomiskie, vides un cilvēka drošības jautājumi. EDSO īsteno misijas konfliktu novēršanas, krīzes pārvaldības un pēckonfliktu situācijas stabilizācijas jomās. Pašlaik EDSO īsteno misijas Dienvidaustrumu un Austrumeiropā, Dienvidkaukāzā un Centrālāzijā.

Latvija kopumā kopš 1999. līdz 2009. gada vidum periodiski piedalījās EDSO novērotāju misijās, savus novērotājus nosūtot robežu uzraudzības misijās uz Bosniju-Hercegovinu, Ziemeļkaukāzu, Maķedoniju un Kosovu, kā arī uz novērošanas misiju Gruzijā.

Reaģējot uz notikumiem Ukrainā, kopš 2014. gada 21. marta darbojas EDSO speciālā novērošanas misija Ukrainā. Misija tika izveidota, pamatojoties uz Ukrainas valdības lūgumu, kā arī ar visu EDSO dalībvalstu piekrišanu misijas izveidei. Misijas mandāts ir spēkā līdz 2021. gada 31. martam.

Latvija šajā misijā piedalās ar 7 civilajiem ekspertiem. Atbalstot EDSO Speciālās novērošanas misijas darbību, Latvija ir veikusi obligātās un brīvprātīgās atbalsta iemaksas misijā.

SAITES:

EDSO mājas lapa: http://www.osce.org/

EDSO speciālo novērošanas misiju Ukrainā: http://www.osce.org/ukraine-smm

ANO misijas un operācijas

Dalība Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) misijās un operācijās ir stratēģisks līdzeklis, kā sekmēt globālu mieru pasaulē un nacionālo drošību savai valstij. ANO operācijas būtībā sastāv no diviem posmiem: pirmajā posmā tiek īstenoti miera uzturēšanas pasākumi, kurā primārā loma ir militārajam personālam, bet otrajā posmā tiek īstenoti nepieciešamie institucionālie un tiesiskie pasākumi miera veidošanai. Otrajā posmā pamatā iesaistās civilais personāls, kas ietver policijas personālu (individuālos policistus un vienības), kā arī ANO brīvprātīgos darbiniekus. Šo personālu miera uzturēšanas operācijām nodrošina ANO dalībvalstis.

Lai sniegtu atbalstu ANO miera uzturēšanas centieniem, Latvijas Republikas Saeima 2016. gada janvārī atbalstīja lēmumu par Latvijas ekspertu nosūtīšanu dalībai ANO daudzpusējā integrētajā stabilizācijas misijā Mali (MINUSMA). Šī ir pirmā ANO miera uzturēšanas misija, kurā piedalās Latvija. Šobrīd misijā piedalās 1 militārais eksperts no Latvijas.

Vienlaikus Latvija ir sniegusi savu atbalstu ANO miera uzturēšanas centieniem, papildus obligātajām iemaksām veicot arī vairākas brīvprātīgās iemaksas ANO miera uzturēšanas operācijām. ANO dalībvalstu brīvprātīgās iemaksas ir būtisks elements pietiekošu resursu nodrošināšanai ANO miera uzturēšanas aktivitāšu efektīvai veikšanai.

SAITE: MINUSMA mājas lapa: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/