Ziemeļu Dimensija

21.07.2017. 09:22

Viens no Latvijas ārpolitikas rīcības virzieniem ir Baltijas jūras reģiona konkurētspējas un ilgtspējīga attīstība veicināšana, kas ietver arī sadarbību Ziemeļu dimensijas formātā.  

Izveide un satvars

Eiropas Savienības Ziemeļu dimensijas politikas konceptu 1997. gada Barenca Eiro-Arktikas padomes sanāksmē prezentēja Somijas premjerministrs Pāvo Liponens (Paavo Lipponen).

Kopš 2007. gada Ziemeļu dimensija (ZD) ir četru līdzvērtīgu partneru – Eiropas Savienības, Krievijas, Norvēģijas un Islandes sadarbības politika, kuras mērķi ir veicināt dialogu, stiprināt stabilitāti, labklājību un ekonomisko sadarbību, sekmēt ekonomisko integrāciju, konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību Ziemeļeiropā.

Ģeogrāfiski ZD reģionu veido Ziemeļrietumu Krievija, Baltijas jūras reģions un Eiropas Arktika, iekļaujot Barenca reģionu.

Papildus četriem ZD partneriem tajā darbojas arī ES dalībvalstis to nacionālajā kapacitātē; reģionālās padomes (Baltijas jūras valstu padome, Ziemeļu Ministru padome, Barenca Eiro-Arktikas padome, Arktikas padome), starptautiskās finanšu institūcijas (piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Ziemeļu Investīciju banka, Ziemeļvalstu Vides finanšu korporācija), kā arī universitātes, pētījumu centri (ZD institūts) un biznesa kopiena (ZD Biznesa padome).

Kanādai un Amerikas Savienotajām Valstīm ir novērotāja statuss.  Kopš 2009. gada  ZD projektos iesaistās arī Baltkrievija.

Īstenojot ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam, ZD ir nozīmīgs formāts sadarbībai ar reģiona valstīm, kuras nav ES dalībvalstis.

Nozīmīgākie ZD sadarbības ietvari

ZD praktiskā sadarbība notiek galvenokārt partnerību ietvaros. To darbība nav unificēta – priekšlikums ZD ārlietu ministru lēmumam par katras partnerības institucionālo formātu tiek izstrādāts šim nolūkam īpaši izveidotas ad hoc sagatavošanas grupas ietvaros.

ZD Vides partnerība strādā ar projektiem vides (ūdens kvalitāte, notekūdeņu attīrīšana, atkritumu pārstrāde) un kodoldrošības (izmantotās kodoldegvielas un kodolatkritumu utilizācija) jomā. Sadarbība tiek attīstīta arī energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu virzienā. Partneri: Apvienotā Karaliste, Dānija, Francija, Kanāda, Krievija, Norvēģija, Somija, Vācija, Zviedrija, un Eiropas Komisija, kā arī vairākas starptautiskās finanšu institūcijas.

ZD Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības ietvaros notiek regulāras ekspertu konsultācijas vairākās jomās: - HIV/AIDS; - veselības aizsardzība ieslodzījuma vietās; - primārā veselības aprūpe; - sociālās iekļaušanas politika, veselīgs dzīvesveids un darba spējas. Izveidotas ekspertu grupas un  īpašu uzdevumu darba grupas. Partneri: Igaunija, Islande, Kanāda, Krievija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija, Zviedrija, Eiropas Komisija, kā arī vairākas reģionālās sadarbības un veselības aizsardzības organizācijas. Partnerība koordinē sadarbību ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Rīcības plāna veselības prioritātes īstenošanā.

ZD Transporta un loģistikas partnerības pamatmērķis ir ZD reģiona galveno transporta savienojumu un loģistikas pilnveidošana, tādējādi sekmējot ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Partneri: Baltkrievija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija, Zviedrija. Partnerības sekretariāts atrodas  Helsinkos, Ziemeļu Investīciju bankas telpās.  

ZD Kultūras partnerība ir ietvars kultūras iestāžu, radošu uzņēmēju un biznesa kopienas sadarbības veicināšanai ZD reģionā. Partneri: Norvēģijas, Krievijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas ministrijas, kuras atbild par kultūras jautājumiem, kā arī Eiropas Komisija.

ZD Kultūras partnerības sekretariāts atrodas Rīgā.

ZD Institūts ir Sanktpēterburgas Valsts universitātes (Krievija) un Lapēnrantas Tehnoloģiju universitātes (Somija) kopīgi iniciēts sadarbības ietvars, kura pamatā ir ideja par reģiona universitāšu tīkla izveidi augstas kvalitātes zinātnisko pētījumu veikšanai.

ZD Biznesa padomes mērķis ir iesaistīt kompānijas ZD politikas īstenošanā tādā veidā, lai palielinātos to konkurētspēja.

Partnerība

Dibināšanas gads

Dibināšanas dokumenti

Vadošā organizācija / administratīvs atbalsts

Latvijas līdzdalība

Latvijas dalības pamatojums

ZD Vides partnerība (NDEP)

2001.

ZD Vides partnerības Atbalsta fonda nolikums

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) un tās reģionālais birojs Sanktpēterburgā (Krievija)

Novērotāji Uzraudzības komitejas sēdēs, pārstāv Finanšu ministrija.

Vides ministrijas eksperti iesaistīti atsevišķās ZD Vides programmās.

 

ZD Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerība (NDPHS)

2003.

Deklarācija par Partnerības dibināšanu

Saprašanās memorands par sekretariāta izveidi (25.11.2009)

Sekretariāts atrodas Stokholmā, Zviedrijā

Dalībvalsts (viena no dibinātājām), pārstāv Veselības ministrija.

Vienošanās par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariāta izveidi

(MK sēdes protokols Nr.67; 40§;15.11.2011.)

ZD Institūts (NDI)

2009.

Saprašanās memorands par NDI izveidi (29.03.2010)

NDI sadarbības koordinatori.

Vadošie partneri - Sanktpēterburgas Valsts universitāte (Krievija) un Lapēnrantas Tehnoloģiju universitāte (Somija)

Saprašanās memorandu par NDI izveidi ir parakstījusi Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA).

 

ZD Transporta un loģistikas partnerība (NDTLP)

2009.

Saprašanās memorands par NDTLP izveidošanas modalitātēm (21.10.2009);

Līgums par NDTLP sekretariātu (08. 06.2010).

Pastāvīgs partnerības sekretariāts Ziemeļu Investīciju bankas (NIB) birojā Helsinkos (Somija) – no 2011. gada janvāra.

Dalībvalsts (viena no dibinātājām), pārstāv Satiksmes ministrija.

Saprašanās memorands (MK sēdes protokols Nr.72, .32.§, 20.10.2009)

Līgums par sekretariātu (MK sēdes protokols Nr.27, 54.§, 25.05.2010)

Grozījumi Līguma par sekretariātu Finanšu pielikumā (MK sēdes protokols Nr. 73, 35.§, 14.12.2010)

ZD Kultūras partnerība (NDPC)

2010.

Saprašanās memorands par NDPC izveidošanas modalitātēm (20.05.2010)

Sekretariāts atrodas ZMP biroja telpās Rīgā (Latvija).

Dalībvalsts (parakstījusi Saprašanās memorandu), pārstāv Kultūras ministrija.

Saprašanās memorands (MK sēdes protokols Nr.25, 47.§, 18.05.2010)

ZD Biznesa padome (NDBC)

2010.

Nav noteikts

Iniciatori – AAS "Severstaļ" (Krievija) un kompānija "Fortum" (Somija).

Koordinācijas partneris – Aalto universitāte (Somija).

Latvijas Tranzīta biznesa asociācija paudusi ieinteresētību piedalīties NDBC Loģistikas darba grupā.