Par Latvijas Pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā skatīt šeit.

Lisabonas līgums nosaka šādas Eiropas Savienības institūcijas (iestādes):

 

EIROPADOME (European Council)

Eiropadomē pulcējas ES galvenie politiskie vadītāji, lai noteiktu ES politisko darba kārtību. Tajā notiek visaugstākā līmeņa politiskā sadarbība starp ES dalībvalstīm. Latviju Eiropadomē pārstāv Latvijas Republikas Ministru prezidents.

ES PADOME (Council of the European Union)

ES Padomes darba kārtības jautājumus politiski apspriež un lēmumus pieņem dalībvalstu ministri, kas sanāk atbilstoši to kompetencei šādās Ministru padomes formācijās: Vispārējo lietu padomeĀrlietu ministru padomeEkonomikas un finanšu ministru padomeTieslietu un iekšlietu ministru padomeNodarbinātības, sociālā politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ministru padomeKonkurētspējas ministru padomeTransporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomeLauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomeVides ministru padomeIzglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome.

Ministru sanāksmēs Latviju pārstāv atbilstošie valdības locekļi - ministri.

ES Padomes prezidentūra

Svarīga loma ES Padomes uzdevumu veikšanā, tās darbības nodrošināšanā un ES interešu pārstāvēšanā ir Padomes prezidentūrai. ES dalībvalstis rotācijas kārtībā kļūst par prezidējošo valsti uz 6 mēnešu termiņu un tādējādi uzņemas atbildību par ES Padomes vadību (izņemot Ārlietu padomes).

 

EIROPAS KOMISIJA (European Commission)

Komisiju veido 27 komisāri, ieskaitot Komisijas priekšsēdētāju.

Eiropas Komisijas sastāvā Latvijas pārstāvis ir Valdis Dombrovskis, kurš ieņem Eiropas Komisijas viceprezidenta ekonomikas, kas darbojas cilvēku labā (t.sk. ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana, Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana u.c.) jautājumos amatu.

Iepriekšējais Latvijas pārstāvis Eiropas Komisijā bija Andris Piebalgs, kura atbildībā bija attīstības sadarbība. Andris Piebalgs strādāja arī Eiropas Komisijas sastāvā no 2004. līdz 2009. gadam, ieņemot enerģētikas komisāra amatu.

 

EIROPAS PARLAMENTS (European Parliament)

Eiropas Parlaments ir vienīgā vēlētā ES institūcija. Reizi piecos gados katras ES dalībvalsts pilsoņi ievēl noteiktu skaitu deputātu no savas valsts. Katrai valstij atvēlētais deputātu vietu skaits noteikts atbilstoši iedzīvotāju skaitam. 2019. gadā ievēlētajam parlamentam (2019.-2024. gadam) attiecībā uz deputātu skaitu piemēroti Lisabonas līguma noteikumi, kas paredz ka Parlamenta sastāvā ir 705 deputāti.

Latviju Parlamentā pārstāv 8 deputāti:

 1. Andris AMERIKS
  Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament – S&D).
 2. Ivars ĪJABS
  Eiropas Atjaunošanas grupa (Renew Europe Group – RE).
 3. Dace MELBĀRDE
  Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (European Conservatives and Reformists Group - ECR).
 4. Sandra KALNIETE
  E
  iropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa (Group of the European People's Party (Christian Democrats) – EPP).
 5. Nils UŠAKOVS
  Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament – S&D).
 6. Roberts ZĪLE
  Eiropas Konservatīvie un reformisti (European Conservatives and Reformists – ECR).
 7. Tatjana ŽDANOKA
  Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa (Group of the Greens/European Free Alliance – Greens/EFA).
 8. Inese VAIDERE
  Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa (Group of the European People's Party (Christian Democrats) – EPP).

 

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA (Court of Justice of the European Union) 

Eiropas Savienības Tiesa atrodas Luksemburgā. ES Tiesa nodrošina likumības ievērošanu, interpretējot un piemērojot ES pamatlīgumus un citus ES institūciju izdotos tiesību aktus. ES Tiesas būtiskākie uzdevumi ir nodrošināt ES tiesību vienveidīgu piemērošanu un izšķirt strīdus starp dalībvalstīm, starp ES institūcijām, kā arī strīdus starp ES institūcijām un dalībvalstīm.

ES Tiesas sastāvā ietilpst 27 tiesneši un 11 ģenerāladvokāti.

ES Tiesas tiesneša amatam no Latvijas izvirzīta Ineta Ziemele (pilnvaru termiņš sākās 2020. gada 6. oktobrī), savukārt Vispārējās tiesas tiesneša amatam – Inga Reine (pilnvaru termiņš sākās 2016. gada 8. jūnijā).

 

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA (European Central Bank)

Eiropas Centrālā banka nodarbojas ar eiro valūtas pārvaldību un veido un īsteno ES ekonomikas un monetāro politiku.

 

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA (European Court of Auditors)

Revīzijas palātas uzdevums ir kontrolēt ES finanses un nodrošināt ES finanšu lietderīgu izlietošanu, palīdzot Parlamentam un ES Padomei veikt kontroli pār ES budžeta izmantošanu. Revīzijas palāta pārbauda visu ES ieņēmumu un izdevumu pārskatus.

Kopš 2016. gada 7. maija Revīzijas palātas locekļa amata pienākumus no Latvijas pilda Mihails KOZLOVS.

 

PADOMDEVĒJINSTITŪCIJAS

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA (European Economic and Social Committee)

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (turpmāk – Komiteja) īsteno padomdevēja funkcijas Parlamentam, ES Padomei un Komisijai. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt dažādu sociālo un ekonomisko interešu pārstāvību ES (piemēram, darba devējus, darba ņēmējus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ražotājus, pārvadātājus un patērētājus u.tml.).

Komitejā ir pārstāvji no darba devēju organizācijām, darba ņēmēju organizācijām (arodbiedrībām) un citām organizācijām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, īpaši sociāli ekonomiskajā, pilsoniskajā, profesionālajā un kultūras jomā. Komitejas locekļi pilda pienākumus neatkarīgi. Komitejā kopumā ir 329 pārstāvji.

Līdz 2021. gada 20. septembrim Latvijai Komitejā ir 7 vietas.

 

EIROPAS REĢIONU KOMITEJA (European Committee of the Regions)

Reģionu komitejas galvenais uzdevums ir nodrošināt pašvaldību un reģionālo varas iestāžu interešu pārstāvību ES. Tāpat kā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, arī Reģionu komitejai ir konsultatīva loma. Reģionu komiteja ir politiska asambleja, kas vietējām un reģionālajām pašvaldībām dod iespēju paust savu viedokli ES politikas un likumdošanas izstrādes procesā. Saskaņā ar ES pamatlīgumiem, Komisijai, Parlamentam un ES Padomei jāapspriežas ar Reģionu komiteju par visiem jauniem tiesību aktu priekšlikumiem jomās, kas ietekmē reģionālo un vietējo līmeni.

Reģionu komitejā ir 329 pārstāvji. No 2020. gada Reģionu komitejā Latvijai ir septiņas pastāvīgo pārstāvju un septiņas to aizvietotājiem vietas.

Pastāvīgie pārstāvji:

 • CoR Birojs: Gints Kaminiskis
 • COTER: Dainis Turlais
 • ENVE: Leonīds Salcevičs
 • NAT: Hardijs Vents
 • ECON: Jānis Vītoliņš
 • SEDEC: Inga Bērziņa
 • CIVEX: Aivars Okmanis

Aizvietotāji:

 • Gunārs Ansiņš
 • Jānis Baiks
 • Māris Sprindžuks
 • Māris Zusts
 • Raimonds Čudars
 • Sergejs Maksimovs

Sīkāka informācija par locekļiem pieejama šeit.