Ministrija

Diasporas konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu. Tās izveidi noteica Diasporas likuma 10.pants, darbību uzsākot 2019.gada 14.maijā.

Saskaņā ar Diasporas konsultatīvās padomes nolikumu (2019. gada 14. maija MK noteikumi Nr. 194), Ārlietu ministrija ir atbildīga par Diasporas konsultatīvās padomes darbības organizēšanu.

Diasporas konsultatīvā padome 2021.gadā noteikusi šādas diasporas politikas prioritātes:

  • Diasporas aktivizēšanās un līdzdalības sekmēšana, tostarp jaunu biedru piesaistīšana diasporas organizācijām.
  • Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana sabiedriskajos procesos Latvijā.
  • Bērnu un jauniešu latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana.
  • Latviešu valodas un kultūrvides mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana diasporai.
  • Remigrāciju veicinošo pasākumu atbalsts un tālāka politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu pilnveidošana.

Padomes sastāvs:

Sēžu protokoli.