Attīstības sadarbības granta projektu konkurss ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu atbalstam 2021. gadā

Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” projektiem Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstu (Gruzijā, Moldovā, Ukrainā) un Centrālāzijas reģiona valstu (Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā) atbalstam.

Konkurss paredzēts atbalsta sniegšanai publiskās pārvaldes attīstības un spēju stiprināšanas, uzņēmējdarbības attīstības, dzimumu līdztiesības jomā, atbalstam klimata pārmaiņu mazināšanai un cīņai ar dezinformāciju, kā arī šo jomu sasaistei ar digitalizāciju un ar Covid-19 krīzi saistītu jautājumu risināšanai.

Konkursā var pieteikties Latvijas Republikas tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, citas valsts iestādes, kā arī Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības u.c. subjekti. Projekta iesniedzējam ir jābūt vismaz vienam sadarbības partnerim saņēmējvalstī.

Projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 240 013 EUR. Viens attīstības sadarbības granta projekts var saņemt no 20 000 līdz 40 000 EUR.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz š.g. 13. jūnija plkst. 23.59. Ja projekta iesniegums tiks iesniegts pēc norādītā termiņa, tas netiks vērtēts.

2021. gada 3. jūnijā plkst. 15.00 visiem interesentiem tiks rīkota videokonference par projektu iesnieguma sagatavošanas prasībām. Dalība attālinātajā sanāksmē jāpiesaka ne vēlāk kā līdz š.g. 1. jūnija dienas beigām, nosūtot sanāksmes dalībnieka vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi uz e-pastu AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Papildu informācijai par konkursu aicinām zvanīt pa tālruni +371 67015967 vai rakstīt uz e-pastu AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

Piešķirts finansējums granta projektu konkursā 2021. gada attīstības sadarbības projektiem

Ārlietu ministrija ir izvērtējusi granta projektu konkursam “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” iesniegtos projektu pieteikumus un piešķir finansējumu (grantu) šādu projektu īstenošanai prioritārajās Eiropas Savienības Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs:

  1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SunGIS” projektam “Uzbekistānas Republikas apdzīvoto vietu ģenerālplānu publicēšanas un publiskās apspriešanas portāla prototipa izstrāde”;
  2. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas projektam Moldovā “Sabiedrības izpratnes veidošana kā rīks cīņā ar dezinformāciju. Medicīnas iestāžu loma, ierobežojot dezinformācijas izplatīšanos virtuālajā vidē un sabiedrībā”;
  3. biedrības “Baltijas Mediju izcilības centrs” projektam Gruzijā, Moldovā, Ukrainā “Visaptveroša sabiedrības noturība pret dezinformāciju caur medijpratības attīstību Latvijā un Austrumu partnerības valstīs”;
  4. biedrība “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO” projektam “Zināšanas un atbalsts – solis ceļš uz sieviešu ar invaliditāti iekļaušanu Tadžikistānā”;
  5. Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas SIA “Latvijas standarts” projektam “Atbalsts ilgtspējīgas infrastruktūras izveidei moderno valodu tehnoloģiju izmantošanai Gruzijas valsts pārvaldē, piedāvājot automātiskās tulkošanas risinājumus un paplašinot standartizācijas jomā izveidotās mašīntulkošanas platformas sniegtās iespējas”;
  6. biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” projektam “Pieredzes apmaiņa ilgtspējīgu tradicionālo un sociālo uzņēmumu sadarbības veicināšanai, palielinot sociālo ietekmi Ukrainā un Gruzijā”;
  7. biedrības “Cleantech Latvia” projektam “Kapacitātes celšana investīciju projektu īstenošanai ūdensapgādes un kanalizācijas jomā Uzbekistānā”;

Ņemot vērā konkursā kopējo pieejamo finansējumu, vienam projektam Ārlietu ministrija piešķir daļēju finansējumu no projekta iesniegumā pieprasītā:

  1. biedrības “Association of Technology and Startup Transfer” projektam “Digitālais atspēriens” digitālo prasmju attīstīšanai sievietēm Uzbekistānā, tādējādi sniedzot jaunas ekonomiskās iespējas un perspektīvas programmas dalībniecēm.

Šogad granta projektu konkursā “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” tika izvērtēti 22 projekti, un to kopējā no Ārlietu ministrijas pieprasītā summa bija 786 059,96 EUR.

Kopš konkursa izsludināšanas, ievērojot Attīstības sadarbības politikas plānā 2021.–2023. gadam noteikto, ir radusies iespēja konkursam novirzīt papildu finansējumu. Rezultātā kopējais granta projektu konkursā pieejamais finansējums 2021. gadā ir 254 758,92 EUR.

Ārlietu ministrija ir gandarīta par projektu iesniedzēju kvalitatīvi izstrādātajiem projektu iesniegumiem un projektu iesniedzēju augsto ieinteresētību attīstības sadarbības projektu īstenošanā.

Visi projektu iesniedzēji tiks atsevišķi informēti par iesniegtā projekta izvērtēšanas rezultātiem.