1.pants

Vecāko amatpersonu komitejas ir Baltijas Ministru padomes ietvaros strādājošas struktūrvienības sadarbībai konkrētās nozarēs.
Īpašu uzdevumu grupas (Task Force) ir Baltijas Ministru padomes ietvaros strādājošas struktūrvienības, kas nodibinātas īpašu uzdevumu veikšanai jomās, ko neaptver Vecāko amatpersonu komitejas.
Vecāko amatpersonu komitejas un īpašu uzdevumu grupas savā darbībā ievēro Baltijas Ministru padomes nolikumu, kurš pieņemts 1994. gada 13. jūnijā un vēlāk grozīts, kā arī šo nolikumu. 

2.pants

Vecāko amatpersonu komitejas un īpašu uzdevumu grupas sastāvā ietilpst viena katras valsts vecākā amatpersona un pietiekošs skaits ekspertu.
Pie Vecāko amatpersonu komitejām var dibināt atbilstošas apakškomitejas vai darba grupas (working group).  

3.pants

Vecāko amatpersonu komiteju un īpašu uzdevumu grupu vada Baltijas Ministru padomes prezidējošās valsts pārstāvis.

4. pants

Sanāksmes tiek sasauktas pēc Premjerministru padomes, Sadarbības padomes vai citu ministru rīkojuma vai jebkuras Vecāko amatpersonu komitejas vai īpašu uzdevumu grupas vecākās amatpersonas lūguma.

5. pants

Vecāko amatpersonu komiteja savas sadarbības jomas ietvaros:
5.1. iesniedz priekšlikumus par prioritātēm Baltijas valstu sadarbībā un priekšlikumus Baltijas Ministru padomes ikgadējam darba plānam;
5.2. iesniedz priekšlikumus Premjerministru padomes un Sadarbības padomes sanāksmju darba kārtībai;
5.3. sagatavo priekšlikumus sadarbības līgumiem starp Igauniju, Latviju un Lietuvu;
5.4. īsteno Premjerministru padomes un Sadarbības padomes pieņemtos lēmumus un izpilda citus pienākumus, ko Vecāko amatpersonu komitejai uzdevusi Premjerministru padome, Sadarbības padome vai citi ministri;
5.5. sagatavo Sadarbības padomes priekšsēdētāja ziņojuma projektu Baltijas Asamblejai;
5.6. iesniedz priekšlikumus Sadarbības padomei par Baltijas Asamblejas rekomendācijām Baltijas Ministru padomei.

6. pants

Vecāko amatpersonu komiteja sagatavo savu ikgadējo darba plānu un iesniedz to apspriešanai Sadarbības padomē ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Sadarbības padomes sanāksmes. Ikgadējo darba plānu izstrādā nākamā prezidējošā valsts.
Vecāko amatpersonu komiteja sagatavo ziņojumu par savu darbu iepriekšējā gadā un iesniedz to apspriešanai Sadarbības padomē ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Sadarbības padomes sanāksmes. Ziņojumu izstrādā tajā laikā prezidējošā valsts.

7. pants

Gatavojot priekšlikumus par Baltijas valstu sadarbības prioritātēm, kā arī izstrādājot rekomendācijas un dokumentus par sadarbību attiecīgajās jomās, Vecāko amatpersonu komitejas sadarbojas ar attiecīgajām Baltijas Asamblejas komitejām. 

8. pants

Īpašu uzdevumu grupas dibina Premjerministru padome pēc savas iniciatīvas vai pēc citu ministru ieteikuma, saskaņojot to ar Sadarbības padomi.
Premjerministru padome izvirza konkrētu uzdevumu, kas īpašu uzdevumu grupai ir jāveic noteiktā laika periodā.
Premjerministru padome likvidē īpašu uzdevumu grupas pēc to uzdevumu izpildes.
Īpašu uzdevumu grupas ziņo par uzdevumu izpildi Premjerministru padomei.
Īpašu uzdevumu grupa informē Sadarbības padomi un Sekretariātu par savu darbu regulāri un pēc vajadzības.

9. pants

Vecāko amatpersonu komiteju un īpašu uzdevumu grupu dokumentus un priekšlikumus dara zināmus Premjerministru padomei un Sadarbības padomei ar Sekretariāta starpniecību.

10. pants

Vecāko amatpersonu komiteju un īpašu uzdevumu grupu sanāksmju darba kārtību un dokumentu projektus gatavo un izplata prezidējošā valsts, ja tas nav nolemts citādi.

11. pants

Vecāko amatpersonu komitejām un īpašu uzdevumu grupām savas kompetences ietvaros ir lēmējtiesības, ja tajās piedalās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pilnvaroti pārstāvji.
Vecāko amatpersonu komitejās un īpašu uzdevumu grupās katrai valstij ir viena lēmējbalss. Vecāko amatpersonu komiteju un īpašu uzdevumu grupu lēmumi tiek pieņemti pēc vienprātības principa.
Ja vienošanās netiek panākta, jautājumu pēc jebkuras valsts pieprasījuma nodod izskatīšanai Sadarbības padomē. 

12. pants

Vecāko amatpersonu komiteju un īpašu uzdevumu grupu dokumenti, kā arī sanāksmju protokoli tiek ievadīti reģistrā, ko uztur prezidējošā valsts.
Sanāksmju protokols tiek apstiprināts, ja noteiktā termiņā nav saņemti nekādi iebildumi. 

13. pants

Vecāko amatpersonu komiteju saraksts ir dots 1. pielikumā.

14. pants

Grozījumus šajā nolikumā var izdarīt Premjerministru padome.

15. pants

Šis nolikums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

1. pielikums

Baltijas Ministru padome
Vecāko amatpersonu komitejas

Aizsardzības komiteja
Enerģētikas komiteja
Vides komiteja
Iekšlietu komiteja
Transporta un sakaru komiteja