Vecāko amatpersonu sanāksme Eiropas Savienības jautājumos (turpmāk - VAS) nodrošina valsts pārvaldes iestāžu un citu institūciju sadarbību jautājumos, kas saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības lēmumu ierosināšanas, sagatavošanas un pieņemšanas procesā.

VAS darbojas saskaņā ar 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums".

VAS personālsastāvs

Sanāksmes priekšsēdētājs ir Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības direkcijas vadītājs- vēstnieks. VAS darbu materiāltehniski nodrošina Ārlietu ministrija. 

Vecāko amatpersonu sanāksme:

  • izskata sanāksmes dalībnieku priekšlikumus par Latvijas Republikas prioritātēm saistībā ar tās dalību Eiropas Savienībā;

  • izskata sanāksmes dalībnieku priekšlikumus par vienotas, ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā saistītas valsts politikas īstenošanu;

  • izskata nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības politikas dokumentu, Eiropas Savienības tiesību akta projektu vai citu jautājumu, ja tas ir vairāku valsts pārvaldes iestāžu kompetencē vai būtiski skar Latvijas Republikas intereses;

  • nosaka par Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Ministru padomes darba grupām un komitejām, kā arī par Eiropas Savienības politikas dokumentiem, Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem vai citiem jautājumiem atbildīgās valsts pārvaldes iestādes un līdzatbildīgās institūcijas, ņemot vērā attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu un institūciju nolikumā un citos normatīvajos aktos noteikto kompetenču sadalījumu, kā arī izskata strīdus gadījumus par atbildības un kompetenču sadalījumu;

  • izskata atbildības un kompetenču sadalījumu, Latvijas Republikas pozīciju vai jebkuru citu ar nacionālajām pozīcijām saistītu jautājumu, par kuru nav iespējams vienoties nacionālās pozīcijas izstrādes gaitā;

  • lemj par nacionālās pozīcijas projekta vai cita sanāksmes kompetencē esoša jautājuma iesniegšanu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabinetā;

  • apstiprina nacionālās pozīcijas projekta izstrādes nepieciešamību par Eiropas Savienības politikas dokumentiem un Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem un tā izstrādes termiņus;

  • izskata citus sanāksmes dalībnieku ierosinātus jautājumus, kas saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā.

Sanāksmes sastāvā ar balsstiesībām iekļauj pa vienam pārstāvim no katras ministrijas un Latvijas Bankas, kurš attiecīgajā valsts iestādē ir atbildīgs par Eiropas Savienības jautājumiem.

Sanāksmē ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Saeimas Eiropas lietu komisijas, Valsts kancelejas, Ministru prezidenta biroja, Valsts valodas centra, Nacionālās radio un televīzijas padomes, Valsts kontroles, Ģenerālprokuratūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (tās pārstāv Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretariātu) pārstāvji.