14.06.1887. Vecmuižas pagastā–27.07.1972. Vašingtonā, ASV

Arnolds Spekke

1915. g. beidza Maskavas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti (romāņu filologs).1927. g. ieguva filoloģijas doktora grādu Latvijas Universitātē.

1918. g. vasarā atgriezās Latvijā. 1919.–1932. g. bija Latvijas Universitātes docētājs, profesors, arī Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns, universitātes prorektors studentu lietās. Latvijas ārlietu dienestā: no 1933. g. oktobra sūtnis Itālijā, Grieķijā, Bulgārijā un Albānijā ar rezidenci Romā. Protestēja pret Latvijas okupāciju un gaidāmo inkorporāciju PSRS, iesniedzot notu Itālijas valdībai. Padomju okupācijas laikā atbrīvots no amata 09.08.1940. pēc paša lūguma. Pēc sūtniecības darbības izbeigšanas no 11. augusta strādāja par skolotāju un citos darbos Milānā un Romā. Pēc kara darbojās latviešu organizācijās Itālijā. 1951. g. piedalījās Latvijas Atjaunošanas komitejas Eiropas centra dibināšanā Londonā. Ar ASV Valsts departamenta piekrišanu Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītājs Rietumvalstīs Kārlis Zariņš uz 17.05.1940. ārkārtējo pilnvaru pamata 21.04.1954. iecēla A. Spekki par pilnvaroto lietvedi, sūtniecības vadītāju Vašingtonā. No 1954. g. jūnija A. Spekke bija arī ģenerālkonsuls ASV.

Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītājs Rietumvalstīs: 05.05.1963. – 01.10.1970.

Dienestu vadīja 7 gadus un nepilnus 5 mēnešus.

  • Ministru kabineta 17.05.1940. sēdes lēmums nedeva K. Zariņam tiesības nodot ārkārtējās pilnvaras citām personām. Pēc K. Zariņa nāves Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta pārstāvji apspriedē Londonā 05.05.1963. par dienesta vadītāju ievēlēja pilnvaroto lietvedi, sūtniecības Vašingtonā vadītāju A. Spekki. ASV Valsts departaments šo lēmumu akceptēja.
  • Turpmāk A. Spekke izstrādāja pārstāvniecību ikgadējo budžetu un saskaņoja to ar ASV Valsts departamentu, kā arī risināja citus dienesta vadības jautājumus.
  • A. Spekke 30.09.–02.10.1964. Londonā sasauca Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta pārstāvju sanāksmi. Tajā piedalījās pilnvarotie lietveži Londonā un Parīzē, diplomātiskais pārstāvis Spānijā, dienesta vadītāja pārstāvji Vācijā, Zviedrijā un starptautiskajās organizācijās Ženēvā, karjeras ģenerālkonsuls Holandē. Sanāksmes dalībnieki noklausījās ziņojumus par katras pārstāvniecības tiesisko un pārstāvja personisko stāvokli attiecīgajā valstī. Pieņēma turpmāko programmu visās darbības jomās atbilstoši finansiālajām iespējām. Sakarā ar nama Eaton Place 87 nomas līguma termiņa beigām 1973. g. septembrī sūtniecības Londonā vadībai uzdeva savlaicīgi pārcelties uz mazāku namu.
  • Ārvalstīs A. Spekke neiecēla nevienu diplomātisko un konsulāro pārstāvi. Iecelšana turpinājās Lielbritānijā, ko pilnīgi patstāvīgi veica pilnvarotais lietvedis Londonā Teodots Ozoliņš, saskaņojot ar Lielbritānijas Ārlietu ministriju. Viņš 1963.–1970. g. iecēla Lielbritānijā un tās kolonijā Gibraltārā 2 goda konsulu pienākumu veicējus (acting consul) un 7 goda vicekonsulu pienākumu veicējus.
  • Latvijas sūtniecības ASV Preses birojs turpināja izdot „Latvian Information Bulletin”, kas iznāca kopš 1940. g. janvāra četras reizes gadā.
  • A. Spekke kopīgi ar Igaunijas un Lietuvas pārstāvjiem ASV izstrādāja kolektīvās notas un memorandus. Viņš lasīja lekcijas ASV universitātēs par Livonijas un Baltijas valstu vēsturi. Sadarbojās ar Amerikas latviešu apvienību un citām latviešu sabiedriskajām organizācijām.
  • Spekke 14.09.1970. paziņoja rakstiski ASV Valsts sekretāram Viljamam P.  Rodžersam (Rogers), ka sliktās veselības dēļ spiests atstāt 01.10.1970. sūtniecības vadītāja amatu. Turpmāk pilnvarotā lietveža pienākumus veiks sūtniecības padomnieks Anatols Dinbergs, uz ko 23. septembrī saņēma piekrītošu atbildi.

A. Spekke 1970. g. oktobrī aizgāja pensijā. Dzīvoja Vašingtonā, kur 27.07.1972. mira.