Sankcijas Ziņas
IZSAUKUMA_TWITTER_ZILS_LAT

Eiropas Savienības Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Ārlietu ministrija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Regulas 9. pantu pirms 2022. gada 1. septembra fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras uzskaitītas Regulas I pielikumā, ir pienākums ziņot par to īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē esošajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kuri ir atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā.

Minēto informāciju aicinām sūtīt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: sankcijas@mfa.gov.lv.

Regulas teksts pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220721