OECD

2022. gada 18. oktobra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts ikgadējais informatīvais ziņojums par Latvijas dalību OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development; Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija). Ziņojums sagatavots sadarbībā ar nozaru ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, un tajā sniegts pārskats par Latvijas sadarbību ar OECD, kā arī jomām un veidiem, kā OECD rekomendācijas un labākā prakse tiek ieviesta Latvijā.

Ziņojumā secināts, ka OECD izvērtējums un ieteikumi turpina būt nozīmīgs atbalsts Latvijas ekspertiem un politiku veidotājiem, lai saglabātu Latvijas tiesiskā regulējuma kvalitāti, pietuvinot to visaugstākajiem starptautiskajiem pārvaldības politikas standartiem. Līdzšinējā Latvijas gatavība uzticēt OECD veikt izvērtējumu Latvijai svarīgās tēmās liecina par augsto uzticības līmeni OECD ekspertīzei un labajai praksei. 2022. gada martā, ievērojot divu gadu ciklu, tika prezentēts OECD ekonomikas pārskats par Latviju, kurā izvērtēta Latvijas ekonomiskā situācija, galveno reformu īstenošanas process, tautsaimniecības izaicinājumi, kā arī sniegtas rekomendācijas. 

Divpusējie projekti ar OECD turpina sniegt iespēju piesaistīt organizācijas ekspertus Latvijas situācijas izpētei un ieteikumiem efektīvākiem politikas modeļiem. Projekti tiek īstenoti visdažādākajās jomās, piemēram, mājokļu pieejamības veicināšanā, darba devēju atbalstam darbinieku prasmju pilnveidošanā, Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūras digitālo sistēmu modernizācijā, inovāciju pārvaldības mehānismu izstrādei privātā sektora konkurētspējas veicināšanai.

Aizvien biežāk Latvijas eksperti ne tikai izmanto OECD rekomendācijas politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē, bet arī aktīvi iesaistās OECD darbā – gan sniedzot ieguldījumu labās prakses un rekomendāciju izstrādē, gan iesaistoties komiteju darba organizēšanā un vadīšanā. Latvijas amatpersonas regulāri piedalījušās citu valstu publiskajos izvērtējumos un pārvaldības kapacitātes stiprināšanas projektos trešajās valstīs, iepazīstinot partnerus ar Latvijas labāko rīcībpolitikas praksi.

Ievērojamas izmaiņas OECD darba kārtībā izraisīja Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu. OECD Padome vienbalsīgi nosodīja Krievijas rīcību kā klaju starptautisko tiesību pārkāpumu un nopietnu apdraudējumu noteikumos balstītai starptautiskajai kārtībai. Neilgi pēc tam OECD apturēja sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, izslēdzot abas valstis no organizācijas darba. Vienlaikus tika izveidots OECD Ukrainas birojs, kura uzdevums ir veicināt sadarbību ar Ukrainu, koordinējot OECD ieguldījumu pēckara rekonstrukcijā un sniedzot atbalstu strukturālo reformu īstenošanā. Latvija ir starp tām dalībvalstīm, kas visaktīvāk atbalsta sadarbības padziļināšanu ar Ukrainu un līdzekļu piešķiršanu no OECD pamatbudžeta darbam ar Ukrainu. Arī turpmāk Latvijā strādās, lai jautājums par Krievijas karu Ukrainā saglabātos kā prioritāte organizācijas dienaskārtībā.