Sadarbība ar valstīm Ziņas
Pasākuma dalībnieku kopbilde
Foto: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija

2024. gada 12. jūnijā Ārlietu ministrijā viesojās Uzbekistānas pārstāvju delegācija, kuru uzņem Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) Ārlietu ministrijas atbalstītā attīstības sadarbības projektā “Ilgtspējīgas politikas plānošana klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā Uzbekistānā”. Uzbekistānas delegācija Latvijā viesojās no 10. līdz 14. jūnijam. Delegācijā ir pārstāvji no Uzbekistānas parlamenta, Nacionālās kustības Yuksalish, Uzbekistānas prezidenta administrācijas, Buhāras un Surkhandarjas pašvaldībām un Uzbekistānas Ekoloģijas, vides aizsardzības un klimata pārmaiņu ministrijas, LPS īstenotā projekta mērķis ir Uzbekistānas ilgtspējīgas politikas plānošanas klimata pārmaiņu jomā uzlabošana, stiprinot vietējo pašpārvalžu kapacitāti, paaugstinot sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņu sociāli ekonomisko ietekmi un veicinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Ārlietu ministrijā delegācija tikās ar Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītāju Alisi Balodi un Latvijas Attīstības sadarbības aģentūras pārstāvi Ievu Jaunzemi. Tikšanās laikā tika pārrunāti Latvijas un Uzbekistānas sadarbības projekti, kā arī turpmākās Latvijas un Uzbekistānas sadarbības iespējas.

Informācijai

Centrālāzijas reģions, īpaši Uzbekistāna, jau vairāk nekā desmit gadus ir Latvijas attīstības sadarbības prioritāte. Pašlaik Uzbekistānā tiek īstenoti 6 attīstības sadarbības projekti, tostarp trīs, kuri tika atbalstīti 2024. gada grantu projektu konkursā. Latvijas attīstības sadarbības īstenotāji Uzbekistānā darbojas sekojošās jomās: laba pārvaldība, tostarp atbalsts administratīvām reformām, korupcijas apkarošanai, kā arī e-pārvaldībai; ilgtspējīga ekonomikas izaugsme, tostarp standartizācija un ilgtspējīga lauksaimniecības attīstība; dzimumu līdztiesība, tostarp sabiedrisko pakalpojumu sniegšana reģionos sievietēm un tehnoloģiju uzņēmumu attīstība, klimata rīcība.

12.06.2024. ĀM Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītāja Alise Balode tiekas ar Uzbekistānas pārstāvju delegāciju