Attīstības sadarbība Ziņas
Ārlietu ministrijas logo

Ārlietu ministrija ir izvērtējusi granta projektu konkursam “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” iesniegtos projektu pieteikumus un piešķir finansējumu (grantu) projektu īstenošanai prioritārajās Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs 2022. un 2023. gadā.

Pirmo reizi konkursā bija iespējams pieteikt arī projektus ar divu gadu īstenošanas periodu – 2022. un 2023. gadā. Granta projektu konkursā pieejamais finansējums katru gadu ir 924 410 eiro, kas ir teju četras reizes vairāk nekā 2021. gadā. Līdz ar to Ārlietu ministrijai iespējams piešķirt finansējumu ievērojami lielākam skaitam projektu pieteikumu, un šogad atbalstu pilnā vai daļējā apmērā saņems deviņpadsmit projekti. Septiņi no tiem tiek atbalstīti divu gadu periodā.

Kā galvenā konkursa prioritāte tika noteikta palīdzība Ukrainai, kur atbalstīti vai daļēji atbalstīti astoņi projektu pieteikumi. Pirmo reizi konkursā piešķīra finansējumu projekta īstenošanai Āfrikas kontinentā. Prioritāti arī šogad saglabāja Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstis, un Ārlietu ministrija piešķīra finansējumu trīs projektu īstenošanai Moldovā, viena projekta īstenošanai Gruzijā un diviem reģionāla mēroga projektiem. Joprojām būtisks atbalsts ir Centrālāzijas reģionā, kur finansējums tiek piešķirts četru projektu īstenošanai.

Ārlietu ministrija piešķir finansējumu pilnā apmērā šādu projektu īstenošanai:

 1. biedrības “Ekonomiskā Sadarbība un Investīcijas Latvijai” izglītības un uzņēmējdarbības veicināšanas projektam “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai meitenēm un sievietēm Āfrikas kontinentā”,
 2. Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas SIA “Latvijas standarts” projektam “Uzbekistānas Tehniskā regulējuma aģentūras kapacitātes stiprināšana standartizācijas un metroloģijas jomās atbilstoši starptautiskajai praksei”,
 3. Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” projektam “Pieredzes apmaiņa ar Ukrainas slimnīcām rehabilitācijas programmu ieviešanā pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām”,
 4. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas projektam Moldovā “Stiprināt pilsonisko sabiedrību, uzlabojot sabiedrības noturību pret dezinformāciju, veicinot stratēģisko komunikāciju un sadarbību”,
 5. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SunGIS” projektam Uzbekistānā “Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izstrāde pilotteritorijai ūdensapgādes un kanalizācijas pārvaldei, piemērojot Latvijas pieredzi digitalizācijas jomā”,
 6. Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas SIA “Latvijas standarts” projektam “Gruzijas un Moldovas nacionālo standartizācijas institūciju kapacitātes stiprināšana MVU atbalsta instrumentu izveidei par atbilstības novērtēšanas prasībām ES vienotajā tirgū”,
 7. biedrības “Riga TechGirls” projektam Uzbekistānā “Sievietes uzņēmējas pāri robežām”,
 8. biedrības “Baltic Human Rights Society” projektam Gruzijā, Moldovā un Ukrainā “Iekļaujoša cilvēktiesību izglītība – ceļš uz labu pārvaldību un demokrātisko līdzdalību”,
 9. Valsts augu aizsardzības dienesta projektam “Augu aizsardzības sistēmas un laboratorijas kapacitātes uzlabošana pārtikas eksporta veicināšanai Uzbekistānā”.

Ņemot vērā konkursa nolikumu un konkursa kopējo finansējumu, Ārlietu ministrija piešķir daļēju finansējumu projekta īstenošanai 2022. gadā šādiem projektiem:

 1. biedrības “Centrs MARTA” projektam Ukrainā “Patvērums kara noziegumos cietušām sievietēm un meitenēm”,
 2. biedrības “Latvijas Lauku forums” projektam “Atbalsts nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa organizāciju attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai Moldovas lauku un reģionu ilgtspējīgai, viedai un līdzsvarotai izaugsmei”,
 3. biedrības “Centrs MARTA” projektam “Atbalsts sieviešu aktīvismam Baltkrievijā un Ukrainā: “Sievietes, miers un drošība” politikas veicināšana”,
 4. biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” projektam Moldovā “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji”,
 5. Tiesu administrācijas projektam “Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā”,
 6. Valsts robežsardzes projektam “Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes uzlabošana”,
 7. biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” projektam “Darba devēju organizāciju atbalsts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei”,
 8. biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” projektam Gruzijā “Sociālo uzņēmēju attīstība tūrisma sektorā”,
 9. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Uzdevumi.lv” projektam “Kapacitātes stiprināšana Ukrainas izglītības sistēmas elektroniskajai platformai МойКласс”,
 10. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas projektam Ukrainā “Tīmeklī veidotā atbalsta sistēma pedagogiem darbā ar bērniem trauksmes mazināšanai kara skartajos reģionos”.

Šogad granta projektu konkursā tika izvērtēti 37 projekti. Pateicamies projektu iesniedzējiem par dalību konkursā un esam gandarīti par kvalitatīvi izstrādātajiem pieteikumiem. Visi projektu iesniedzēji tiks atsevišķi informēti par iesniegtā projekta izvērtēšanas rezultātiem.