Andrejam Pildegovičam - Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam ASV – par nozīmīgu ieguldījumu divpusējo attiecību veidošanā starp Latvijas Republiku un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Tomam Baumanim – Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) dibinātājam un priekšsēdētājam - par starptautiskās drošības un demokrātijas attīstības veicināšanu, kā arī transatlantisko vērtību izplatīšanu ārpus Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) un Eiropas Savienības robežām.

Gatim Bēcim – Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā 3.sekretāram – par nozīmīgu ieguldījumu pārstāvniecības dokumentu aprites sistēmas izveidošanā un uzturēšanā.

Rūdolfam Brēmanim – Latvijas Republikas vēstniecības ASV 2.sekretāram – par Latvijas un ASV ekonomisko attiecību attīstības veicināšanu, organizējot ekonomiska satura tikšanās Latvijas valsts amatpersonu vizīšu laikā ASV, koordinējot biznesa projektu uzsākšanu starp Latvijas un ASV biznesa aprindām, kā arī veicinot Latvijas un ASV sadarbību enerģētikas jautājumos.

Vitai Dobelei - Pastāvīgo pārstāvju komitejas II daļas sagatavošanas nodaļas (COREPER II) vadītājai – par nodaļas darba vadīšanu augstas intensitātes apstākļos, strādājot ar valstiski prioritāriem ES jautājumiem.

Liānai Eglītei  Latvijas Republikas vēstniecības ASV līgumdarbiniecei – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Latvijas vēstniecībā ASV, veicinot sadarbību ar ASV dzīvojošiem tautiešiem, veicinot Latvijas kultūras projektus ASV, kā arī piedaloties Latvijas valsts amatpersonu vizīšu organizēšanā ASV.

Laumai Gernoldei – Valsts Protokola 2.sekretārei – par ministru prezidenta protokolāro funkciju nodrošināšanu un profesionālu augsta līmeņa amatpersonu ienākošo vizīšu organizēšanu.

Kristīnei Kanderātei – Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā atašejam-vēstnieka sekretārei – par profesionalitāti un pašaizliedzību veicot dienesta pienākumus vēstniecībā.

Lindai Krūmiņai – Āzijas, Āfrikas un Okeānijas valstu nodaļas 2.sekretārei – par padziļinātu interesi, erudīciju un izpratni, strādājot ar Tuvo Austrumu reģiona jautājumiem un jo īpaši aktuālo Tuvo Austrumu miera procesa tēmu.

Artūram Leicim – Iekšējās drošības departamenta direktoram – par ieguldījumu ārlietu dienesta informācijas drošības sistēmu izveidē un to darbības nodrošināšanā.

Ivaram Liepniekam – Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības NATO 2.sekretāram – par ieguldījumu drošības politikas jomā, izrādot neapšaubāmu kompetenci, precizitāti un Latvijas interešu pārstāvēšanu NATO Operāciju politikas komitejā, bet jo īpaši Lībijas krīzes laikā, kā arī krīžu vadības mācību laikā šī gada oktobrī.

Zelmai Martinsonei – Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā speciālistei – pastāvīgā pārstāvja vietnieces palīdzei – par aktīvu darbu COREPER I komandas koordinēšanā un pārstāvniecības administratīvo jautājumu risināšanā, kā arī latviešu diasporas kultūras aktivitāšu atbalstīšanā.

Evelīnai Melbārzdei – Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā padomniecei – par nenogurstošu un radošu darbu, veidojot Latvijas tēlu ES un veicinot Latvijas atpazīstamību Briselē, kā arī aktīvu darbu atbildībā esošajās darba grupās.

Ingai Ozoliņai – Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un reģionālās sadarbības nodaļas 2.sekretārei – par aktīvo un profesionālo darbu, sagatavojot amatpersonu vizītes pasākumos, atzīmējot Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas 20.gadadienu un ieguldījumu Baltijas un Ziemeļvalstu reģionālās sadarbības veicināšanā.

Ingai Ozoliņai – Diplomātiskā pasta nodaļas vecākai referentei – par ilggadīgu darbu Diplomātiskā pasta darba organizācijā un funkciju kvalitatīvā nodrošināšanā un dalību jaunās Diplomātiskā pasta kārtības izstrādē un ieviešanā.

Inesei Segliņai – Rietumeiropas, Viduseiropas un Dienvideiropas nodaļas 1.sekretārei – par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, sagatavojot amatpersonu ienākošās un izejošās vizītes ar Vāciju, Austriju un Šveici, kā arī par ieguldījumu Latvijas un Vācijas attiecību attīstībā.

Kristīnei Stepai – Pastāvīgo pārstāvju komitejas II daļas sagatavošanas nodaļas (COREPER II) 2.sekretārei – par aktīvu un enerģisku darbu ar ES daudzgadu budžeta jautājumiem.

Vitai Timermanei-Moorai – Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai – par veiksmīgu ES informēšanas kampaņu vadības partnerības ietvaros.

Dacei Treijai-Masī – Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pārstāvei Politiskajā un drošības komitejā, vēstniecei – par pašaizliedzīgu un aktīvu Latvijas interešu pārstāvību ES Politiskajā un drošības komitejā, veidojot un attīstot ES kopējo ārējo un drošības politiku.

Uģim Bambem – Saeimas priekšsēdētājas ārlietu padomniekam.

Baibai Bražei  vēstniecei un Drošības politikas un starptautisko organizāciju direkcijas vadītājai.

Lienei Kondratjukai – Humanitāro jautājumu nodaļas 3.sekretārei.

Elīnai Krēsliņai –pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Padomē 3.sekretārei.

Aigai Liepiņai – pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Padomē ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei.

Solveigai Silkalnai – Ministru prezidenta ārlietu padomniecei.

Lilitai Azarjanai – Austrumeiropas un Centrāleiropas nodaļas padomniecei – par ilgstoši veidotu ekspertīzi par Kaukāza valstīm un aktīvu iesaisti Latvijas politikas veidošanā šajā reģionā, nodrošinot sadarbību ar nozaru ministrijām.

Bonifācijam Daukštam – padomniekam - par Latvijas patstāvīgas ārpolitikas veidošanu un intelektuālu ieguldījumu pārstāvot Latvijas intereses pasaulē.

Ojāram Kalniņam – vēstniekam, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājam - par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu ārlietu dienestā.

Imantam Viesturam Lieģim – vēstniekam, 10.Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājam- par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu ārlietu dienestā.

Margaritai Šteinai – Latvijas Republikas Vitebskā konsulei – par ilggadīgu darbu diplomātiskajā dienestā, par spēju paaugstinātas intensitātes apstākļos un ar ierobežotiem cilvēkresursiem veiksmīgi pildīt konsulāta darbu un popularizēt Latvijas vārdu Vitebskā, veicinot vīzu skaita pieaugumu un sadarbības projektus starp Latvijas un Baltkrievijas pierobežas pašvaldībām.

Dagnijai Baltiņai – UNESCO Nacionālās komisijas ģenerālsekretārei – par veiksmīgu Latvijas pārstāvību dažādos UNESCO pasākumos un Latvijas vārda popularizēšanu un darbu UNESCO Izpildpadomes viceprezidentes amatā (2009.-2011.).

Līgai Briģei – Latvijas goda konsulam Brazīlijā – par aktīvu iesaisti un atbalstu ministru prezidenta V.Dombrovska vizītes organizēšanā Brazīlijā, atbalsta sniegšanu ekonomisko attiecību veicināšanā starp Latvijas un Brazīlijas uzņēmējiem un Latvijas tēla popularizēšanu un sadarbību ar latviešu kopienu Brazīlijā.

Diānai Cakulei – bijušajam Finanšu ministrijas specializētajam atašejam - nozares padomniecei Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā – par nesavtīgu ieguldījumu Latvijas interešu pārstāvībā ES diskusijās par ekonomikas pārvaldības paketi.

Mārim Čerņonokam – Civilās aviācijas aģentūras Aeronavigācijas daļas vadītājam – par ilggadīgu un uzticamu partnerību ar Ārlietu ministriju.

Ilonai Ekmanei – Aizsardzības ministrijas specializētajam atašejam - nozares padomniecei Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas interešu aizstāvēšanā PMG un KDAP jautājumu koordinācijā pārstāvniecībā.

Ruvinam Ferberam – Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra direktoram, centra valdes priekšsēdētājam - par Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra ieguldījumu Latvijas ebreju mantojuma saglabāšanā, ebreju vēstures izpētē Latvijā un akadēmiskās izglītības iespējām ebreju vēsturē, filosofijā, valodā, kultūrā, reliģiskās domas jautājumos, īpaši atzīmējot projektu „Vārdi un likteņi”.

Anai Francisko – Latvijas Republikas vēstniecības Portugāles Republikā sekretārei-vēstnieka asistentei – par Latvijas Institūta mājas lapas sadaļu un dokumentālās filmas Soviet Story kvalitatīvu pārtulkošanas darbu portugāļu valodā.

Solanžai Karlauskai – Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ES padomnieka Alda Karlauska dzīvesbiedrei – par patriotismu un pastāvīgu un aktīvu atbalstu Latvijas ārlietu dienestam ar Latvijas tēla popularizēšanu saistītos pasākumos.

Dr.Rodžeram Kingam – Latvijas goda konsulam Honkongas Speciālajā administratīvajā reģionā – par neatsveramu ieguldījumu, rīkojot Latvijas augstāko amatpersonu vizītes un risinot konsulāros jautājumus, par sadarbības izveidošanu starp Honkongas Zinātnes un tehnoloģijas universitāti un Rīgas Ekonomikas augstskolu un par Latvijas un Honkongas sadarbības veicināšanu kultūras jomā.

Andrim Mauriņam – VAS Elektroniskie sakari speciālistam – par ilggadīgu sadarbību ar Ārlietu ministrijas Valsts Protokolu, nodrošinot visaugstākā līmeņa amatpersonu vizītes.

Agnesei Rabovičai – Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājai un Vecākās amatpersonas ES jautājumos vietniecei un Līgai Šernai – Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja vietniecei – par Veselības tūrisma koncepcijas iniciēšanu un kopīgu izstrādi ar Konsulāro departamentu, kā arī būtisku ieguldījumu tā realizācijas uzsākšanā. Par ilggadīgu un uzticamu sadarbību ar Ārlietu ministriju gan Eiropas Savienības, gan starptautiskās sadarbības jautājumos.

Drs.Džahdžam Santoso – Latvijas goda konsulam Bandungā, Indonēzijā – par divpusējo projektu iniciēšanu un Latvijas uzņēmēju konsultēšanu, kā arī ievērojamu finansiālo ieguldījumu Latvijas Institūta mājas lapas sadaļu tulkošanai indonēziešu valodā.

Jānim Saulītem – dizaina māksliniekam – par nozīmīgu ieguldījumu ministrijas publiskās diplomātijas pasākumu un izstāžu mākslinieciskajā noformēšanā, it īpaši plaši apmeklēto izstādi „Latvijas starptautiskajai atzīšanai – 90 gadu”.

Audriusam Siaurusevičiusam – Lietuvas Radio un Televīzijas ģenerāldirektoram – par atsaucību un ieinteresētību Latvijai nozīmīgo vēsturisko un mūsdienu norišu atspoguļošanā, Lietuvas televīzijā demonstrējot jaunākās latviešu dokumentālās filmas.

Jozefam Sīčam – Latvijas vēstniecības Ungārijā administratīvajam darbiniekam un šoferim – par profesionālismu, atbildību, precizitāti un kvalitatīvi veiktiem pienākumiem, kā arī pašaizliedzīgu darbu Ungārijas prezidentūras ES laikā 2011.gada 1.pusē.

Helenai Songelandei – Baltijas valstu neatkarības atgūšanas divdesmitgades pasākumu koordinatorei, Zviedrijas Karalistes Ārlietu ministrijas vēstniecei – par nozīmīgu ieguldījumu Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbības paplašināšanā un intensificēšanā, kā arī aktīvo un radošo ieguldījumu Latvijas diplomātijai un kultūrai nozīmīgo Baltijas gada pasākumu Zviedrijā nodrošināšanā.

Lilitai Sparānei – Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera izpilddirektorei – par ilgstošu un auglīgu sadarbību ar Ārlietu ministriju un personīgo ieguldījumu privātā biznesa pārstāvju izpratnes veidošanā par ārējā dienesta darbu un sadarbības iespējām.

Malvai Šķēlei – Valmieras Eiropas Savienības informācijas punkta vadītājai – par pašaizliedzīgu un radošu ieguldījumu informācijas un izglītības darbā par Eiropas Savienības jautājumiem.

Daigai Upeniecei – Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja Rīgas Biržas departamenta vadītājai – par radošumu un pašaizliedzību jaunatklātā mākslas muzeja Rīgas Birža izveidē un veiksmīgu sadarbību starptautisko projektu īstenošanā.

Jānim Zakovicam – Ekonomikas ministrijas specializētajam atašejam - nozares padomniekam Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā – par pašaizliedzīgu un neatlaidīgu Latvijas interešu pārstāvību Tirdzniecības politikas komitejā un citos ar tirdzniecības politiku saistītos jautājumos.