ANO Ziņas
Ārlietu ministrijas logo

2024. gada 7. jūnijā Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) tika iesniegts Latvijas kārtējais ziņojums par 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (Pakts) izpildi.

Saskaņā ar Pakta 40.pantu tā dalībvalstis ANO ģenerālsekretāram iesniedz ziņojumus par paveikto Pakta normu ieviešanā. Latvijas Republikas kārtējais ziņojums par Pakta izpildi laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim (Ziņojums) sniedz informāciju par pilsonisko un politisko tiesību īstenošanu Latvijā. Tas koncentrējas uz pārskata periodā paveikto, tostarp sniedzot informāciju par latviešu valodas statusu Latvijā, Tiesībsarga biroja darbību, naturalizācijas procesu, dzimumu līdztiesību, vardarbības izskaušanu, prostitūcijas ierobežošanu, cilvēku tirdzniecības novēršanu, apstākļiem ieslodzījumu vietās, apstākļu uzlabošanu psihiskās veselības un sociālās aprūpes iestādēs, patvēruma meklētāju tiesībām, tiesu darba efektivitātes uzlabošanu, tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību nodrošināšanu, žurnālistu un mediju brīvības aizsardzību, naida noziegumu novēršanu un sodīšanu par tiem, bērnu tiesībām uz ģimeni un identitāti un romu integrāciju.

Ziņojumu sagatavoja Ārlietu ministrija sadarbībā ar kompetentajām nozaru ministrijām. Saskaņošanas un viedokļa sniegšanas ietvaros atbildi sniedza arī biedrība “Centrs Marta”, Tiesībsarga birojs un biedrība ”Latvijas Pilsoniskā alianse”. Tiesībsarga biroja un biedrības “Centrs Marta” komentāri ņemti vērā Ziņojuma izstrādē, savukārt biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” Ziņojumu saskaņoja bez komentāriem. Ziņojums tika izskatīts un apstiprināts Ministru kabinetā 2022. gada 15. martā. Ziņojums pieejams latviešu un angļu valodā Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Lai nodrošinātu ANO ar vispusīgu informāciju par Pakta ieviešanu Latvijā un nodrošinātu nevalstisko organizāciju iesaisti, Ārlietu ministrija aicina nevalstiskās organizācijas savu viedokli par Ziņojumā iekļauto informāciju un Latvijā esošo situāciju pilsonisko un politisko tiesību sfērā iesniegt nepastarpināti ANO Cilvēktiesību komitejas sekretariātā. Izsmeļoša informācija angļu valodā par nevalstisko organizāciju iesaisti Pakta ieviešanā pieejama ANO tīmekļa vietnē.