Izstāšanās līgums paredz regulējumu jau uzsāktām procedūrām un uzņemtām saistībām, kas izriet no AK ES dalībvalsts statusa.

Izstāšanās līgums nosedz visus AK izstāšanās no ES elementus:

 • ES un AK pilsoņu tiesības, kuri likumīgi uzturējušies AK un ES pirms AK izstāšanās no ES;
 • finanšu saistības, ko AK uzņēmusies kā ES dalībvalsts;
 • Īrijas – Ziemeļīrijas robežas risinājums, lai izvairītos no fiziskas robežas atjaunošanas Īrijas salās;
 • citi nozīmīgi izstāšanās jautājumi, piemēram, datu aizsardzība, tiesiskā sadarbība, intelektuālais īpašums, muita, uzsāktā preču tirdzniecība, nodokļi u.c.;
 • pārejas perioda nosacījumi.

Pilsoņu tiesības

Par pilsoņu tiesībām Izstāšanās līgums paredz, ka uz visu atlikušo personas mūžu:

 • ES 27 dalībvalstu pilsoņi, kuri līdz pārejas perioda beigām, t.i. līdz 2020. gada 31. decembrim,  ir likumīgi uzturējušies AK un ir pieteikušies pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusam AK, varēs turpināt uzturēties AK.

NB! Uz ES 27 dalībvalstu pilsoņiem, kuri AK ieradušies pēc pārejas perioda beigām, Izstāšanās līgums neattiecas.

 

 • ES pilsoņi saglabās tiesības uz pensiju un pabalstu koordinēšanu, kārtībā kā to paredz ES tiesību akti.

NB! Izstāšanās līgums paredz sekojošu pabalstu pārnesi: vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas, priekšlaicīgās pensijas, atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, bezdarbnieka pabalstus, slimības pabalstus, maternitātes un paternitātes pabalstus, apbedīšanas pabalstus (t.i., pabalsti, kas aizstāj ienākumus), kā arī pabalsti, kuri tiek saņemti papildus tiem pabalstiem, kuri aizstāj ienākumus – bērnu pabalsti, aizbildņu pabalsti (guardians allowance), pabalsts par apgādībā esošu bērnu (child tax credit), kā arī vecuma pabalsts apkures izdevumu segšanai ziemas laikā (winter fuel allowance).

 • ES pilsoņi var turpināt izmantot veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanas mehānismu, ko paredz Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un S1 veidlapa, kas paredzēta nodarbinātajiem;
 • ES 27 dalībvalstu pilsoņi, kas līdz pārejas perioda beigām ir uzsākuši studēt AK augstskolās:
  • varēs noslēgt studijas, saglabājot studiju maksu, kas noteikta studijas uzsākot;
  • baudīs tās pašas tiesības kā AK pilsoņi attiecībā uz studiju kredītiem;
  • studiju kārtība AK reģionālās pārvaldībās, piemēram, Velsā un Skotijā, turpināsies saskaņā ar reģionālo pārvaldību noteikto kārtību.

Informācijai pieejama Eiropas Komisijas sagatavotā faktu lapa, kurā jautājumu un atbilžu veidā izklāstīti pilsoņu tiesību aspekti.

Īrijas-Ziemeļīrijas robežas jautājums

ES un AK ir vienojušās turpināt aizsargāt 1998. gada Lielās Piektdienas (Belfāstas) vienošanos, ar kuru Ziemeļīrijas miera procesa īstenošanai izveidoja:

 • savstarpēji saistītas politiskas iestādes Lielbritānijas un Īrijas salās;
 • visaptverošu sektorālu ziemeļu-dienvidu sadarbību starp Īriju un Ziemeļīriju,
 • vienotu ceļošanas telpu.

Lielās piektdienas vienošanās būtisks elements ir fiziskas robežas neesamība Īrijas salā.

Breksita rezultātā Īrijas – Ziemeļīrijas robeža ir kļuvusi par ES ārējo robežu. Izstāšanās līguma neatņemama daļa ir Īrijas-Ziemeļīrijas protokols, kura mērķis ir radīt kārtību, kas ļautu izvairīties no fiziskas robežas atjaunošanas starp Īriju un Ziemeļīriju, nodrošināt Lielās piektdienas vienošanās izpildi un vienlaikus aizsargāt vienotā tirgus integritāti.