Latvijas Republikas Ministru kabinets izsludina atklātu konkursu uz Latvijas eksperta Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību (turpmāk – Konvencija) konsultatīvajā komitejā (turpmāk – Komiteja) vietu.

Prasības pretendentiem/ēm:

 1. augstākā izglītība;
 2. neatkarība, objektivitāte un gatavība efektīvi strādāt Komitejā;
 3. zināšanas par nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzību;
 4. profesionālā pieredze jomās, kuras regulē Konvencija;
 5. izpratne par Komitejas darbu;
 6. izpratne par situāciju Latvijā Konvencijas izpildes jomā;
 7. prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli;
 8. teicamas vismaz vienas Eiropas Padomes oficiālās valodas (angļu vai franču) zināšanas mutvārdos un rakstveidā, vēlamas otras valodas pamatzināšanas.

Pēc pretendentu izvērtēšanas un atlases Latvijā saraksts ar vismaz diviem atbilstošākajiem pretendentiem tiks nosūtīts Eiropas Padomes Ministru komitejai ievēlēšanai Komitejā, par to informējot Eiropas Padomes ģenerālsekretāru. Viens no Latvijas izvirzītajiem pretendentiem tiks ievēlēts darbam Komitejā.

Pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikumu angļu valodā,
 • CV latviešu un angļu vai franču valodā pēc parauga pielikumā,
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju,
 • citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Aicinām līdz 2024. gada 20. martam iesniegt Ārlietu ministrijai (Starptautisko organizāciju un cilvēktiesību departamenta Cilvēktiesību nodaļai), nosūtot uz adresi K. Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395, vai uz elektroniskā pasta adresi cilvektiesibunodala@mfa.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 67 016 320.