Militāro tehnoloģiju, bioloģisko, ķīmisko un šaujamieroču, kā arī citu stratēģiskas nozīmes preču nekontrolēta izplatība rada nopietnus terorisma un militāru sadursmju draudus. Lai novērstu iespējamās masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatību, ir svarīga efektīva stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un arī tranzīta kontrole. Nozīmīga loma ir veiksmīgai starptautiskajai sadarbībai ES, EDSO, ANO un starptautisko eksporta kontroles režīmu ietvaros.

Stratēģiskas nozīmes preces ir militārās preces, tai skaitā ieroči un sprāgstvielas, un divējāda (civila un militāra) lietojuma preces, piemēram, iekārtas, materiāli, ķīmiskas vielas, programmatūras, tehnoloģijas un pakalpojumi. Divējāda lietojuma preču tirdzniecība tiek kontrolēta, jo tās potenciāli var tikt izmantotas nekontrolētai militāro tehnoloģiju vai ieroču izgatavošanai. Ar šiem jautājumiem nodarbojas Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa.

Latvijā stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli īsteno Ārlietu ministrija sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, VID muitas pārvaldi, Satversmes aizsardzības biroju un Valsts drošības dienestu. Katra stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta vai tranzīta gadījumā ir nepieciešama licence (ar dažiem izņēmumiem atkarībā no preču veida), kuras saņemšanai pieteikums jāiesniedz Ārlietu ministrijā.

Saskaņā ar Padomes Regulu 2019/125, tiek kontrolēta tirdzniecība ar tādām precēm, kuras var tikt izmantotas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai. Precēm, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde un spīdzināšana (un kuras uzskaitītas Padomes Regulas 2019/125 II Pielikumā), noteikts tranzīta, starpniecības pakalpojumu, importa un eksporta aizliegums, savukārt preču, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei un spīdzināšanai (un kuras uzskaitītas Padomes Regulas 2009/125 III Pielikumā) tranzītam, starpniecības pakalpojumiem, importam un eksportam nepieciešama atļauja.

Divējāda lietojuma preču un tādu preču, kas tiek izmantotas spīdzināšanai, licences tiek izsniegtas, izmantojot E-licencēšanas platformu E-Licensing (europa.eu).

Normatīvie akti un Dokumentu pieņemšana

Divējāda lietojuma preču saraksts

Militāro preču saraksts

Nacionālais stratēģiskas nozīmes preču saraksts

Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja informē, ka militārā un nacionālā saraksta preču aprites licenci iespējams saņemt pēc izvēles elektroniski vai papīra formā. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja par elektroniski izsniegtajām licencēm informē arī muitas iestādes, lai atvieglotu muitas formalitāšu kārtošanu.

Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja vērš uzmanību, ka kopš 2022. gada 24. februāra iregulāri tiek papildināta Padomes regula (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā. Militāro un divējāda lietojuma preču piegāde Krievijai ir aizliegta, kā arī šo preču tranzīts uz Centrālāzijas valstīm cauri Krievijas teritorijai. Regulas VII. Pielikuma (civilās preces, kas nepieciešamas militārās industrijas attīstībai) preču piegāde Krievijai ir ierobežota un atļauta tikai ar izsniegtu eksporta licenci. Krievijas sankciju regula.

Papildus informācijai