2021.gada 19.janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 33 ir apstiprināts Plāns darbam ar diasporu 2021. – 2023.gadam (turpmāk tekstā - Plāns).

Plāna izstrāde notika cieši sadarbojoties valsts institūcijām ar diasporas un nevalstiskajām organizācijām.

Plāns ir pirmais visaptverošais starpnozaru politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Diasporas likumu un apkopo visu ar diasporas jautājumiem saistīto iestāžu un organizāciju darba uzdevumus, Plānā iekļautās aktivitātes strukturējot četros rīcības virzienos:

  1. latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas;
  2. diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana;
  3. diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā;
  4. atbalsts remigrācijai.

Plāns atbalsta diasporas daudzveidīgās vajadzības likumā noteikto diasporas politikas mērķu sasniegšanai, aptver līdz šim īstenotās un plānotās valsts, diasporas un nevalstisko organizāciju iniciatīvas, kā arī iezīmē tos uzdevumus un prioritātes, ko nosaka diasporas dinamiskā attīstība globalizācijas apstākļos.