Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumu Nr.121 “Pārstāvības kārtība starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās” 8.punktam reizi gadā Pārstāvis Ministru kabinetā iesniedz rakstisku ziņojumu par savu darbu. Šajā ziņojumā Pārstāvis ietver informāciju par iepriekšējā gadā paveikto Latvijas interešu pārstāvībā Eiropas Cilvēktiesību tiesā un dažādos ANO cilvēktiesību līgumu izpildes uzraudzības mehānismos – gan sūdzību izskatīšanā ANO Cilvēktiesību komitejā, gan ziņojumu par konkrētu līgumu ieviešanu izskatīšanā.

Kopš 2014.gada ik gadu Pārstāvis pārskatā sniedz apkopojumu par iepriekšējā gadā valdības apsvērumu sniegšanai saņemtajām lietām, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem Latvijas lietās, iesniegtajiem ziņojumiem ANO cilvēktiesību līgumu izpildes uzraudzības mehānismos, kā arī apskatu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras attīstību Latvijas lietās.