Noteiktās sankcijas:

-  līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus.

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums 2011/72/KĀDP (2011.gada 31.janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011D0072-20170128

Pēdējie grozījumi

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/141 (2018. gada 29. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018D0141

Padomes Regula

Padomes Regulas (ES) Nr.101/2011 (2011.gada 4.februāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011R0101-20170128

Pēdējie grozījumi

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/137 (2018. gada 29. janvāris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R0137

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras norādītas 2011.gada 31.janvāra Padomes Lēmuma 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2011.gada 4.februārī Padomes Regulas (ES) Nr.101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.