Noteiktās sankcijas:

-  ceļošanas ierobežojumi (šobrīd sarakstā nav iekļautas konkrētas personas)

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes Lēmuma 2010/573/KĀDP (2010.gada 27.septembrī) par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību konsolidētā versija (līdz 31.10.2014.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1433831749041&uri=CELEX:02010D0573-20141031

Pēdējie grozījumi:

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1935 (2017. gada 23. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D1935

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību.

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.