Noteiktās sankcijas:

-   aizliegums apmierināt atsevišķu personu un vienību prasības, kas saistītas ar līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši noteiktie ierobežojošie pasākumi;

-   bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta un importa aizliegums;

-   aprīkojuma, ko var izmantot iekšējām represijām, eksporta un importa aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;

-   pienākums gaisa kuģiem un kuģiem sniegt iepriekšēju informāciju par kravām uz/no Lībijas;

-   pienākums kompetentām iestādēm pārbaudīt kravas uz/no Lībijas;

-   aizliegums attiecībā uz atsevišķu gaisa kuģu pacelšanos, nolaišanos un  tranzītu;

-  aizliegums attiecībā uz atsevišķu kuģu uzņemšanu ostās un sniegt tiem ostas pakalpojumus, kā arī iesaistīties citos darījumos ar tiem;

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos   pieejamus;

-   pienākums ES jurisdikcijā esošiem uzņēmumiem un personām ievērot modrību veicot darījumus ar Lībijas jurisdikcijā esošiem uzņēmumiem un personām;

-   aizliegums iekraut, transportēt vai izkraut jēlnaftu, kas nelikumīgi   eksportēta no Lībijas ar kādas dalībvalsts karoga kuģiem, kurus izraudzījusi Eiropas Komisija;

Padomes Kopējā nostāja un Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes Kopējā nostāja 2004/698/KĀDP (2004.gada 12.oktobris), ar ko atceļ ierobežojošus pasākumus pret Lībiju http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1404821917496&uri=CELEX:32004E0698

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1333 (2015. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.206.01.0034.01.LAV

Padomes Regulas

Padomes Regula (EK) Nr.3275/1993 (1993.gada 29.novembris), ar ko aizliedz apmierināt prasības attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējusi ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1404821799527&uri=CELEX:31993R3275

Padomes Regula (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32016R0044

Pēdējie grozījumi

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2017/2260 (2017. gada 5. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.324.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2017:324:FULL

Padomes Īstenošanas Lēmums (KĀDP) 2017/2265 (2017. gada 7. decembris), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.324.01.0053.01.ENG&toc=OJ:L:2017:324:FULL

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/126 (2018. gada 24. janvāris), ar kuru groza Padomes Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R0126

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/132 (2018. gada 25. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018D0132

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras norādītas 2004.gada 12 oktobra Padomes Kopējā nostājā 2004/698/KĀDP, ar ko atceļ ierobežojošus pasākumus pret Lībiju,  Padomes Lēmuma 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus), 1993.gada 29.novembra Padomes Regulas (EK) Nr.3275/1993, ar ko aizliedz apmierināt prasības attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējusi ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas un 2011.gada 2.marta Padomes Regulas (ES) Nr.204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti konkrēti eksporta ierobežojumi, tiesvedības prasību apmierināšanas ierobežojumi, ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Finanšu ierobežojumi:

Saskaņā ar likumu „Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā” visiem Latvijas Republikā reģistrētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir aizliegts veikt jebkāda veida operācijas ar finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kuri daļēji vai pilnībā, tieši vai netieši pieder privātpersonām, pret kurām saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ir ieviesti finanšu ierobežojumi. Vienlaikus jāņem vērā, ka Regulas paredz izņēmuma gadījumus, kad atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus var darīt pieejamus sarakstā iekļautajai personai.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.