Noteiktās sankcijas:

Finanšu un ieceļošanas ierobežojumi

  • līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus;
  • ieceļošanas ierobežojumi;

Sektorālie ierobežojumi

  • aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot Krievijai vai eksportēt uz Krieviju ieročus un ar tiem saistītus visu veidu materiālus;
  • aizliegti ieroču un ar tiem saistītu visu veidu materiālu iepirkumi no Krievijas;
  • aizliegta divējāda lietojuma preču pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports militāram lietojumam vai militāriem galalietotājiem Krievijā;
  • aizliegta noteiktu sensitīvu preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports;
  • sniegt pakalpojumus naftas izpētes un ieguves projektiem Krievijā;
  • aizliegti finansēšanas vai ieguldījumu pakalpojumu darījumi vai to sniegšana vai tirdzniecība ar jaunām obligācijām vai kapitāla vērtspapīriem, vai tamlīdzīgiem finanšu instrumentiem.

Normatīvie akti:

Finanšu un ieceļošanas ierobežojumi

Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP ( 2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (konsolidētā versija ar grozījumiem līdz 14.03.2017.)

Padomes Regula (ES) Nr. 269/2014 ( 2014. gada 17. marts ) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (konsolidētā versija ar grozījumiem līdz 14.03.2017.)

Sektorālie ierobežojumi

Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP ( 2014. gada 31. jūlijs ), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (konsolidētā versija ar grozījumiem līdz 21.12.2016.)

Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 ( 2014. gada 31. jūlijs ), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (konsolidētā versija ar grozījumiem līdz 09.10.2015.)

Jaunākie grozījumi:

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/392 (2018. gada 12. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/388 (2018. gada 12. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

 **

Pret ko vērstas sankcijas:

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras ir norādītas 2014. gada 17. marta Padomes Lēmuma 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un 2014. gada 31. jūlija Padomes Lēmuma 2014/512/KĀDP, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmumu grozījumus), kā arī 2014. gada 17. marta Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un 2014. gada 31. jūlija Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulu grozījumus).

Sankciju saistošais spēks:

Sankcijas ir saistošas visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tās ir saistošas visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.

**Aktuālāko informāciju par normatīvajiem aktiem meklēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv, ievadot meklētājā normatīvā akta numuru.