Noteiktās sankcijas:

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un ekonomisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus.

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes Lēmuma 2012/285/KĀDP (2012.gada 31.maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Gvinejas-Bisavas Republikā, un ar ko atceļ Lēmumu 2012/237/KĀDP, konsolidētā versija (līdz 19.06.2013.) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2012D0285:20130619:LV:PDF

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes Regulas (ES) Nr. 377/2012 (2012.gada 3.maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Gvinejas-Bisavas Republikā, konsolidētā versija (līdz 19.06.2013.) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2012R0377:20130619:LV:PDF

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuri ir norādīti 2012.gada 31.maija Padomes Lēmuma 2012/285/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Gvinejas-Bisavas Republikā, un ar ko atceļ Lēmumu 2012/237/KĀDP, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2012.gada 3.maija Padomes Regulas (ES) Nr. 377/2012 (2012.gada 3.maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Gvinejas-Bisavas Republikā, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.