Noteiktās sankcijas:

  • bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;
  • aprīkojuma, ko var izmantot iekšējām represijām, eksporta aizliegums;
  • atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;
  • ceļošanas ierobežojumi;
  • līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus konkrētām personām.

Papildus minētajām sankcijām par noteiktu preču un pakalpojumu ierobežošanu saskaņā ar Padomes Lēmumu šobrīd kopā ir noteiktas mērķētās sankcijas pret 4 personām.

Padomes Lēmumi:

Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Padomes Īstenošanas Lēmums (KĀDP) 2020/1388 (2020. gada 2. oktobris) ar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrievijuar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Grozījumi:

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/280 (2016.gada 25.februāris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/214 (2020.gada 17.februāris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Padomes Regulas (ar grozījumiem)

Padomes Regulas (EK) Nr.765/2006 (2006.gada 18.maijs) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2020/1387 (2020. gada 2. oktobris) ar ko īsteno 8. a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

Plašāka informācija

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikts ieroču embargo (aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz Baltkrieviju bruņojumu un ar to saistītus visa veida materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un visa iepriekšminētā rezerves daļas, kā arī tādu aprīkojumu, ko var izmantot iekšējai apspiešanai). Atsevišķu pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo). Ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā) un finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

2016.gada 28.februārī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret:

  1. Vladimiru Naumovu, kurš sankcionēšanas brīdī bija Baltkrievijas iekšlietu ministrs un prezidenta Drošības dienesta vadītājs. Būdams iekšlietu ministrs, līdz brīdim, kad (ar veselību saistītu iemeslu dēļ) 2009. gada 6. aprīlī devās pensijā, bija atbildīgs par miermīlīgu demonstrāciju apspiešanu. Nerīkojās, lai izmeklētu lietu, kas saistīta ar Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajiem pazušanas gadījumiem Baltkrievijā 1999. un 2000.gadā.  No prezidenta administrācijas saņēma dzīvojamo platību Drozdy nomenklatūras rajonā Minskā. 2014. gada oktobrī prezidents Lukašenko viņam piešķīra III pakāpes ordeni “Par nopelniem”.
  2. Dimitrijs Pavličenko, kurš sankcionēšanas brīdī bija  Iekšlietu ministrijas Īpašās reaģēšanas grupas (SOBR) vadītājs. Uzņēmējs, Iekšlietu ministrijas īpašo spēku veterānu apvienības “Gods” vadītājs. Svarīga persona Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajos pazušanas gadījumos Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā.
  3. Viktoru Šeimanu, prezidenta administrācijas vadības departamenta vadītājs. Atbildīgs par Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski neatklātajiem pazušanas gadījumiem Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā. Bijušais Drošības padomes sekretārs. Šeimans joprojām ir prezidenta īpašais palīgs.
  4. Juriju Sivakovu, kurš organizēja Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski un Dmitri Zavadski pazušanu Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā; minētie gadījumi vēl līdz šim nav atklāti. Bijušais tūrisma un sporta lietu ministrs, bijušais iekšlietu ministrs un bijušais prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks.

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā ES teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, Ārlietu ministrija informē Latvijas kompetentās iestādes par fiziskajām un juridiskajām personām, kurām tiek piemēroti ES ierobežojošie pasākumi. Kompetentās iestādes veic nepieciešamos pasākumus ES noteikto sankciju piemērošanai un nepieciešamības gadījumā lemj par noteikto sankciju piespiedu izpildi.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.