Noteiktās sankcijas:

  • aizliegts importēt Eiropas Savienība Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preces;
  • aizliegts eksportēt transporta, telekomunikāciju, enerģētikas un naftas, gāzes un minerālu ieguves nozaru preces un tehnoloģijas;
  • aizliegts tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Eiropas Savienībā;
  • aizliegums jauniem ieguldījumiem saistībā ar infrastruktūru transporta, telesakaru un enerģētikas un dabas resursu ieguves nozarēs Krimā un Sevastopolē un eksporta aizliegums ar minētajām nozarēm saistītām svarīgām iekārtām un tehnoloģijām;
  • aizliegti ārvalstu ieguldījumi Krimā un Sevastopolē;
  • izliegts sniegt pakalpojumus, kas tieši saistīti ar ieguldījumu aizliegumu, kā arī ar tūrisma jomas darbībām;
  • aizliegts sniegt pakalpojumus  transporta, telekomunikāciju, enerģētikas un naftas, gāzes un minerālu ieguves nozarēs Krimā vai Sevastopolē;
  • aizliegums noteiktām personām, kas saistītas ar Ukrainas terioriālās integritatēs un neaizskaramības graušanu, liegt ieceļot Eiropas Savienībā;
  • līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldešana un to padarīšana par nepieejamiem personām, kas saistītas ar Ukrainas terioriālās integritātes un neaizskaramības graušanu.

Normatīvie akti:

Padomes Lēmums 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (konsolidētā versija līdz 19.06.2016.)

Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts )par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

Padomes Regula (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

Padomes Regula (ES) Nr.692/2014 (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (konsolidētā versija līdz 19.12.2014.)

Jaunākie grozījumi:

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2163 (2017. gada 20. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2017/2153 (2017. gada 20. novembris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība**

Pret ko vērstas sankcijas:

ES sankcijas ir vērstas vienīgi uz tādu preču importu Eiropas Savienībā, kuru izcelsmes vieta ir Krima vai Sevastopole un kurām Ukrainas valdība nav izsniegusi izcelsmes sertifikātu. Preču importa aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, kas noslēgti pirms 2014. gada 25. jūnija, vai tādu papildu līgumu noslēgšanu un izpildi vēlākais līdz 2014. gada 26. septembrim, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei. Tāpat noteikti finanšu ierobežojumi (finansēšana, finansiāla palīdzība, apdrošināšana, pārapdrošināšana) saistībā ar Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Eiropas Savienībā. Savukārt saskaņā ar 2014. gada 31. jūlijā pieņemtajiem grozījumiem noteikts aizliegums jauniem ieguldījumiem saistībā ar infrastruktūru transporta, telesakaru un enerģētikas un dabas resursu ieguves nozarēs Krimā un Sevastopolē un eksporta aizliegums ar minētajām nozarēm saistītām svarīgām iekārtām un tehnoloģijām.

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.

* Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

** Aktuālāko informāciju par normatīvajiem aktiem meklēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv, ievadot meklētājā normatīvā akta numuru.