Noteiktās sankcijas:

-  bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

-  līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, un to pārvešana Irākas   Attīstības fonda funkcijas pārņemošajām struktūrām;

-  aizliegums līdzekļus un saimnieciskos resursus darīt pieejamus;

-  aizliegums tirdzniecībai ar Irānas kultūras vērtībām un nepieciešamo pasākumu   veikšana, lai sekmētu kultūras vērtību atgriešanu Irākas institūcijām;

-  aizliegums   apmierināt atsevišķu personu un vienību prasības, kas saistītas ar līgumiem   un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši noteiktie ierobežojošie pasākumi;

-  pienākums peļņu, kas gūta tirgojot degvielu, noguldīt Irākas Attīstības Fondā.

Padomes Kopējā nostāja (ar grozījumiem)

Padomes   Kopējās nostājas 2003/495/CFSP (2003.gada 7.jūlijs), kas attiecas uz Irāku un   ar ko atceļ Kopējās nostājas 96/741/CFSP un 2002/599/CFSP konsolidētā versija (23.07.2014.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1421415552016&uri=CELEX:02003E0495-20140723

2 Padomes Regulas (ar grozījumiem)

Padomes   Regula (EK) Nr.3541/92 (1992.gada 7.decembris) par aizliegumu apmierināt   Irākas prasījumus attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi skar ANO   Drošības padomes Rezolūcija 661 (1990) un ar to saistītās rezolūcijas http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1404816515522&uri=CELEX:31992R3541

Padomes   Regulas (EK) Nr. 1210/2003 (2003.gada 7.jūlijs) par konkrētiem īpašiem   ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku un par   Regulas (EK) Nr. 2465/96 atcelšanu konsolidētā   versija (15.03.2017.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02003R1210-20170315&qid=1496994366729

Pēdējie grozījumi

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2017/2217 (2017. gada 1. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.318.01.0023.01.ENG&toc=OJ:L:2017:318:TOC

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuri ir norādīti 2003.gada 7.jūlija Kopējās nostājā 2003/495/CFSP (2003.gada 7.jūlijs), kas attiecas uz Irāku un ar ko atceļ Kopējās nostājas 96/741/CFSP un 2002/599/CFSP, 1992.gada 7.decembra Padomes Regulā (EK) Nr.3541/92 par aizliegumu apmierināt Irākas prasījumus attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi skar ANO Drošības padomes Rezolūcija 661 (1990) un ar to saistītās rezolūcijas, un 2003.gada 7.jūlija Padomes Regulas (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku un par Regulas (EK) Nr. 2465/96 atcelšanu pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikta:

  • iesaldēto līdzekļu, saimniecisko resursu un no saimnieciskajiem resursiem gūto ieņēmumu nodošana Irākas Attīstības fondam;
  • visa nafta, naftas produkti un dabasgāze, ko Irāka eksportē, kā arī visi maksājumi par šādām precēm, jāatbrīvo no tiesvedības, apķīlāšanas, parāda piedziņas vai prasību izpildes, ko veic personas, kurām ir prasījumi pret Irāku;
  • finanšu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana;
  • konkrēti tirdzniecības ierobežojumi;
  • tiesvedības prasību neapmierināšana konkrētos gadījumos.

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.