Latvija ir ANO 1965.gada Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (Konvencija) dalībvalsts kopš 1992.gada. Atbilstoši Konvencijas 9.pantam tā dalībvalstīm periodiski jāsniedz ziņojumi par Konvencijas normu ieviešanu nacionālā līmenī. Pirms ziņojuma iesniegšanas ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejā Latvijas ziņojuma projektu par Konvencijas izpildi noteiktā laika posmā kopā ar pielikumiem latviešu valodā apstiprina Ministru kabinets. Savukārt ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejā Latvija iesniedz ziņojuma un tā pielikumu tulkojumus angļu valodā.

Lai nodrošinātu vispusīgu un pēc iespējas objektīvu ziņojuma izskatīšanu, ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja aicina nevalstiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas un citus iesniegt alternatīvos ziņojumus, kurus komiteja ņem vērā Latvijas iesniegto ziņojumu izskatīšanas un noslēguma secinājumu par Latvijas iesniegto ziņojumu sagatavošanas laikā. Ierasti nevalstiskās organizācijas savus ziņojumus komitejā iesniedz nepastarpināti.

Latvija nav atbilstoši Konvencijas 14.pantam iesniegusi deklarāciju, atzīstot ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas kompetenci izskatīt individuālās sūdzības par iespējamiem Konvencijas pārkāpumiem Latvijā, tādēļ komitejai šādu tiesību nav.

Latvijas iesniegtie ziņojumi un ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas noslēguma secinājumi:

I-III

IV-V

VI-XII