Par Eiropas Savienības sankciju pret Sīriju piemērošanu Latvijā

21.03.2019. 23:50
  • Sankcijas
Noteiktās   sankcijas: Padomes Lēmums

Ieroču   embargo

-   ekipējuma, preču un tehnoloģiju, kuras var tikt izmantotas iekšējām   represijām, vai tādu produktu ražošanai vai apkopei, kas var tikt izmantoti   iekšējām represijām eksporta aizliegums;

-atsevišķu   pakalpojumu (saistītu aprīkojumu iekšējām represijām) sniegšanas aizliegums;

-   atsevišķa cita ekipējuma, preču un tehnoloģiju, kuras var tikt izmantotas   iekšējām represijām, un ar tām saistītu pakalpojumu sniegšana tikai ar   dalībvalstu kompetento iestāžu atļauju;

-bruņojuma   un ar to saistītu materiālu importa aizliegums un atsevišķu saistītu finanšu   pakalpojumu sniegšanas aizliegums;

-paredzēta   īpaša kārtība attiecībā uz atsevišķu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju   eksportu.

Citi   eksporta un importa ierobežojumi:

-   aprīkojuma un programmatūras, kas paredzēta interneta un telefonsakaru   uzraudzīšanai un pārtveršanai eksporta aizliegums;

-atsevišķu   pakalpojumu (saistītu ar interneta un telefonsakaru uzraudzīšanas aprīkojumu   un programmatūru) sniegšanas aizliegums;

-   aizliegums attiecībā uz reaktīvo dzinēju degvielas un piedevu pārdošanu,   piegādi, nodošanu vai eksportu, neatkarīgi no tā, vai degviela un piedevas ir   vai nav Savienības izcelsmes, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai   Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā;

-Sīrijas   jēlnaftas un naftas produktu importa aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar jēlnaftas un naftas produktu importu)   sniegšanas aizliegums;

-   svarīgāko naftas un dabasgāzes nozarēs izmantojamo iekārtu un tehnoloģiju   eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar svarīgākajām naftas un dabasgāzes nozares   iekārtām un tehnoloģijām) sniegšanas aizliegums;

-aizliegums   piegādāt Sīrijas Centrālajai bankai jaunas Sīrijas banknotes un monētas;

- aizliegums zelta, dārgmetālu un dimantu   tirdzniecībai ar Sīrijas valdību, tās struktūrām, Sīrijas Centrālo banku un   atsevišķām citām saistītām personām un vienībām;

-atsevišķu   pakalpojumu (saistītu ar zelta, dārgmetālu un dimantu tirdzniecību)   sniegšanas aizliegums;

-   luksuspreču eksporta aizliegums.

Tirdzniecības ierobežojumi:

aizliedz tirdzniecību ar Sīrijas kultūras vērtībām un citiem priekšmetiem, kam ir arheoloģiska, vēsturiska, kultūras, reta zinātniska un reliģiska nozīme un kas nelikumīgi izvesti  o Sīrijas kopš 2011. gada 15. marta.

Ierobežojumi   uzņēmumu finansēšanai

-   aizliegums piešķirt kredītus, iegūt vai palielināt līdzdalību vai veidot   jebkādus kopuzņēmumus ar Sīrijas uzņēmumiem, kas saistīti ar naftas   rūpniecības sektoru;

-   aizliegums piešķirt kredītus, iegūt vai palielināt līdzdalību vai veidot   jebkādus kopuzņēmumus ar Sīrijas uzņēmumiem, kas iesaistīti jaunu spēkstaciju   celtniecībā elektrības ražošanai Sīrijā;

Ierobežojumi   infrastruktūras projektiem

-aizliegums   līdzdalībai jaunu spēkstaciju celtniecībā elektrības ražošanai Sīrijā;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar jaunu spēkstaciju celtniecību) sniegšanas   aizliegums;

Ierobežojumi   finansiālam atbalstam

-   atturēšanās no jaunām īstermiņa un vidēja termiņa saistībām par publisku un   privātu atbalstu tirdzniecībai ar Sīriju (eksporta kredīti, garantijas,   apdrošināšana)un aizliegums   ilgtermiņa saistībām par publisku un privātu atbalstu tirdzniecībai ar   Sīriju;

-   aizliegums uzņemties jaunas saistības attiecībā uz dotācijām, finansiālu   palīdzību vai koncesiju aizdevumiem Sīrijas valdībai;

-aizliegums   Eiropas Investīciju bankai (EIB) veikt izmaksas vai maksājumus saskaņā ar   spēkā esošajiem aizdevuma līgumiem, kas noslēgti starp Sīriju un EIB;

-aizliegums   EIB turpināt jebkādus spēkā esošos tehniskās palīdzības pakalpojumu līgumus   attiecībā uz suverēniem projektiem Sīrijā;

-aizliegums   pārdot Sīrijas valdībai vai tās struktūrām, vai Sīrijas kredītiestādēm un   finanšu iestādēm un atsevišķām citām saistītām personām un vienībām (arī no   tām pirkt, sniegt tām starpniecības pakalpojumus vai palīdzēt emitēt) Sīrijas   valsts vai valsts garantētas parādzīmes.

Ierobežojumi   finanšu nozarē:

-   aizliegums Eiropas Savienībā dibināt Sīrijas kredītiestāžu un finanšu iestāžu   filiāles, meitasuzņēmumus un pārstāvju birojus;

-aizliegums   ES kredītiestādēm un finanšu iestādēm veidot jaunus kopuzņēmumus, pārņemt   īpašumtiesības, veidot jaunas atbilstīgas banku attiecības ar Sīrijas   kredītiestādēm un finanšu iestādēm;

-aizliegums   ES kredītiestādēm un finanšu iestādēm atvērt pārstāvju birojus,   meitasuzņēmumus vai bankas kontus Sīrijā;

-   aizliegums sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Sīrijas   valdībai un tās valsts struktūrām, kā arī ar tām saistītām personām un   vienībām;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos   pieejamus (izņēmumi – tirdzniecības

nolīgumi   par medikamentiem, pārtiku, pajumti, sanitāriem vai higiēnas nolūkiem   civiliedzīvotāju izmantošanai);

-   aizliegts   sniegt finansējumu vai finanšu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu   instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, saistībā ar reaktīvo   dzinēju degvielas un degvielas piedevu, kas norādītas Va pielikumā,   pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu jebkurai personai, vienībai vai   struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā;

Ierobežojumi   transporta nozarē:

-   aizliegums darīt pieejamas ES jurisdikcijā esošās lidostas visiem kravas   aviopārvadājumiem, ko veic Sīrijas aviosabiedrības, un visiem aviopārvadājumiem,   ko veic Syrian Arab Airlines;

-   pienākums gaisa kuģiem un kuģiem sniegt iepriekšēju informāciju par kravām   uz/no Sīrijas;

-   pienākums kompetentām iestādēm pārbaudīt kravas uz/no

Sīrijas   (tiesības veikt pārbaudes arī jūras teritorijā).

Ceļošanas   ierobežojumi:

-ceļošanas   ierobežojumi.

Citi   ierobežojumi:

-   aizliegums apmierināt atsevišķu personu un vienību prasības, kas saistītas ar   līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši noteiktie ierobežojošie   pasākumi. 

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums 2013/255/KĀDP (2013.gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013D0255-20170711

Pēdējie grozījumi

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/850 (2016. gada 27. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016D0850

Padomes Regula

Padomes Regulas (ES) Nr. 36/2012 (2012.gada 18.janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510657868098&uri=CELEX:02012R0036-20170927 

Pēdējie grozījumi

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/1751 (2017. gada 25. septembris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R1751

 

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras norādītas 2013. gada 31. maija Padomes Lēmuma 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2012. gada 18. janvāra Padomes Regulas (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulu grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti prasību apmierināšanas ierobežojumi, dažādi eksporta un importa ierobežojumi, ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.