Par Eiropas Savienības sankciju pret Baltkrieviju piemērošanu Latvijā

12.09.2019. 10:35
  • Sankcijas

Noteiktās sankcijas:

  • bruņojuma un ar to saistītu materiālu   eksporta aizliegums;
  • aprīkojuma, ko var izmantot iekšējām   represijām, eksporta aizliegums;
  • atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar   bruņojumu) sniegšanas aizliegums;
  • ceļošanas ierobežojumi;
  • līdzekļu un saimniecisko resursu   iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus.

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Grozījumi:

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/280 (2016.gada 25.februāris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes Regulas (EK) Nr.765/2006 (2006.gada 18.maijs) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām un uzņēmumiem, kuri ir norādīti 2012.gada 15.oktobra Padomes Lēmuma 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2006.gada 18.maija Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikts ieroču embargo (aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt uz Baltkrieviju bruņojumu un ar to saistītus visa veida materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un visa iepriekšminētā rezerves daļas, kā arī tādu aprīkojumu, ko var izmantot iekšējai apspiešanai), atsevišķu pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā) un finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Pamatojoties uz likumu „Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā”, Ārlietu ministrija informē Latvijas kompetentās iestādes par fiziskajām un juridiskajām personām, kurām tiek piemēroti ES ierobežojošie pasākumi. Kompetentās iestādes veic nepieciešamos pasākumus ES noteikto sankciju piemērošanai un nepieciešamības gadījumā lemj par noteikto sankciju piespiedu izpildi.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļa vietnē http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm