ASV OFAC sankcijas

15.01.2020. 15:49
  • Sankcijas

OFAC sankcijas

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (turpmāk - Sankciju likums) NATO dalībvalstu sankcijas var tikt piemērotas likumā noteiktajos gadījumos, kad NATO dalībvalstu (t.sk., ASV) sankcijas būtiski ietekmē Latvijas finanšu un kapitāla tirgus intereses.

Ņemot vērā to, ka ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (turpmāk - ASV OFAC) sankciju ievērošana būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus intereses, Latvijā ASV OFAC sankcijas tiek ievērotas publiskajā iepirkumā un finanšu darījumos.

ASV OFAC sankciju ievērošana ir gan finanšu iestāžu, gan uzņēmēju, gan publisko personu interesēs, izsludinot iepirkumu konkursus. ASV OFAC sankciju neievērošanas gadījumā var tikt liegta pieeja maksājumiem ASV valūtā, apturēti darījumi un pārskaitījumi, tādējādi liedzot veikt nepieciešamos maksājumus, kā rezultātā var rasties kā uzņēmuma, tā bankas un valsts reputācijas krīze u.c. negatīvas sekas.

Grozījumi Sankciju likumā

Grozījumi Sankciju likumā atspoguļo ASV OFAC noteikto sankciju ietekmi uz Latviju, vērš uzmanību uz ASV noteiktajām sankcijām, kā arī paredz mehānismus aizsardzībai pret ASV OFAC sankciju negatīvo ietekmi uz līgumu izpildi.

Ar šiem grozījumiem tiek noteikts, ka publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā ir jāveic pārbaudes par ASV OFAC noteiktajām sankcijām attiecībā uz:

  • kandidātu vai pretendentu;

  • kandidāta vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības;

  • personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, iepirkuma procedūras dokumentos, paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

  • tā valdes vai padomes locekli;

  • pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība.

Ja veicot šīs pārbaudes tiek konstatēts, ka pret kandidātu vai pretendentu ir noteiktas būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ASV OFAC sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, kandidāts var tikt izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

Vienlaikus, likums paredz pienākumu turpmāk iekļaut līgumos nosacījumu un tiesības publiskai personai vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ASV OFAC sankcijas.

“Būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses”: ja ar sankciju pārkāpumu tiek aizskartas arī citu nozīmīgu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku intereses.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz ar grozījumiem Sankciju likumā dots uzdevums:

  • noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem kritērijus, pēc kādiem noteikt Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses;

  • Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 13 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem prasības attiecībā uz finanšu ierobežojumu piemērošanu, ja šie ierobežojumi izriet no tādām Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktajām sankcijām, kuru ievērošana būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses.

ASV OFAC noteiktās sankcijas :

Lai sekotu līdzi jaunumiem ASV OFAC sankciju jautājumos, iespējams pieteikties ASV OFAC izdotajam biļetenam.

Informācija par ASV OFAC noteiktajām sankcijām ir pieejama šeit.

Ārlietu ministrija aicina ņemt vērā, ka Amerikas Savienotajām Valstīm pret Irānu pastāv atsevišķa sankciju politika. Cita starpā, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs ir noteicis sankcijas pret vairākām ar Irānu saistītām personām. ASV OFAC noteiktās sankcijas var pārbaudīt tīmekļa vietnē:  https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Informatīvie materiāli:

Latvijas Finanšu nozares asociācijas izdotās vadlīnijas par ASV OFAC sankciju ievērošanu ir pieejamas šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja informatīvais materiāls par sankciju piemērošanu publiskajos iepirkumos

Diskusija "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma piemērošana iepirkumu organizēšanā pašvaldībās" (video)