Diasporas politika Latvijā

05.02.2021. 02:02

Diasporas politika Latvijā

Ņemot vērā lielo emigrācijas plūsmu pēdējo 20 gadu laikā un ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu skaitu, kas gan pēc aplēsēm, gan pētījumiem pārsniedz 370 tūkstošus, sadarbība ar Latvijas diasporu ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem Ārlietu ministrijas darba virzieniem, kas paredz veicināt diasporas politisko un pilsonisko līdzdalību, saglabāt tās saikni ar Latviju un latvisko identitāti, stiprināt sadarbību ar tautiešiem ārzemēs.

Lai stiprinātu diasporas politiku Latvijā, 2018.gada 1.novembrī tika pieņemts Diasporas likums, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Likums nosaka galvenos diasporas politikas mērķus:

 • stiprināt diasporas kā neatņemamas Latvijas sabiedrības daļas latvisko identitāti un piederību Latvijai;
 • nodrošināt diasporai iespēju brīvi veidot, uzturēt un stiprināt saikni ar Latviju;
 • sekmēt latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā;
 • izstrādāt un īstenot diasporas atbalsta politikas pasākumus, kuri veicina ne tikai diasporas saiknes stiprināšanu ar Latvijas tautsaimniecību, bet arī nodrošina labvēlīgus apstākļus remigrācijai;
 • atbalstīt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību.

Likums definē diasporas politikas uzdevumus un principus, kā arī nodala valsts pārvaldes institūciju kompetences diasporas politikas jomā, nosakot Ārlietu ministriju par atbildīgo valsts iestādi vienotas valsts politikas izstrādē un koordinētā īstenošanā diasporas politikas jomā.

Ņemot vērā, ka likuma pieņemšana ir sekmējusi jaunas politiskās nozares izveidošanos, sākot no 2019.gada valsts budžetā ir iekļauts bāzes finansējums diasporas politikas ietvaros noteikto pasākumu īstenošanai. Tas ļauj stiprināt diasporas saikni ar Latviju, nodrošinot valsts atbalstu jaunajām iniciatīvām.

Diasporas likuma 10.pants ir noteicis Diasporas konsultatīvās padomes izveidi (izveidota 2019.gada 14.maijā).

Diasporas konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu. Padomes sastāvā ietilpst 26 organizāciju – valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, diasporas organizāciju, biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji, no kuriem 13 pārstāv diasporas organizācijas.

Saskaņā ar Diasporas konsultatīvās padomes nolikumu (2019. gada 14. maija MK noteikumi Nr. 194), Ārlietu ministrija ir atbildīga par Diasporas konsultatīvās padomes darbības organizēšanu.

Diasporas konsultatīvā padome 2021.gadā noteikusi šādas diasporas politikas prioritātes:

 • Diasporas aktivizēšanās un līdzdalības sekmēšana, tostarp jaunu biedru piesaistīšana diasporas organizācijām.
 • Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana sabiedriskajos procesos Latvijā.
 • Bērnu un jauniešu latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana.
 • Latviešu valodas un kultūrvides mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana diasporai.
 • Remigrāciju veicinošo pasākumu atbalsts un tālāka politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu pilnveidošana.

2021.gada 19.janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 33 ir apstiprināts Plāns darbam ar diasporu 2021. – 2023.gadam (turpmāk tekstā - Plāns).

Plāna izstrāde notika cieši sadarbojoties valsts institūcijām ar diasporas un nevalstiskajām organizācijām.

Plāns ir pirmais visaptverošais starpnozaru politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Diasporas likumu un apkopo visu ar diasporas jautājumiem saistīto iestāžu un organizāciju darba uzdevumus, Plānā iekļautās aktivitātes strukturējot četros rīcības virzienos:

 1. latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas;
 2. diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana;
 3.  diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā;
 4. atbalsts remigrācijai.

Plāns atbalsta diasporas daudzveidīgās vajadzības likumā noteikto diasporas politikas mērķu sasniegšanai, aptver līdz šim īstenotās un plānotās valsts, diasporas un nevalstisko organizāciju iniciatīvas, kā arī iezīmē tos uzdevumus un prioritātes, ko nosaka diasporas dinamiskā attīstība globalizācijas apstākļos.

Plāns darbam ar diasporu 2021.-2023.gadam pieejams sadaļā Dokumenti: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/diasporas-politika/dokumenti