Kas ir attīstības sadarbība?

01.07.2015. 16:36

Attīstības sadarbība ir palīdzības sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, veicinot šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību, samazinot nabadzību un nodrošinot mieru un drošību pasaulē.

Vārds „attīstība” nosaka palīdzības mērķi, savukārt „sadarbība” - donorvalstu vai organizāciju sadarbību ar saņēmējvalstīm, savstarpēji vienojoties par attīstības mērķiem un uzdevumiem, kā arī pušu pienākumiem un atbildību.

Attīstības sadarbības pamatprincipi balstās uz universālām vērtībām, kas noteiktas ANO Vispārējā Cilvēktiesību deklarācijā un ANO Tūkstošgades deklarācijā, kā arī citās ANO deklarācijās, piemēram, ANO Pasaules ilgtspējīgas attīstības samita deklarācijā (Johannesburga, 2002).

Attīstības sadarbības politika ir daļa no Latvijas ārlietu un drošības politikas. Latvijas valsts un nevalstiskās institūcijas u.c. īsteno attīstības sadarbību saskaņā ar Tūkstošgades attīstības mērķiem, lai veicinātu mieru un labklājību visā pasaulē.

 

SVARĪGĀKO JĒDZIENU SKAIDROJUMS

ANO Tūkstošgades attīstības mērķi (Millenium Development Goals) - 2000. gadā pasaules valstu un valdību vadītāji apņēmās līdz 2015. gadam sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM), kas vairotu iedzīvotāju labklājību visās valstīs. Galvenais TAM virsmērķis ir nabadzības samazināšana pasaulē.

Atsaistītā palīdzība (untied aid) – palīdzības sniegšana, atsakoties no donorvalsts prasībām (izmantot donorvalsts resursus, patērēt/iegādāties donorvalsts pakalpojumus/produktus).

Attīstības sadarbība (development cooperation) - palīdzības sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm ar mērķi veicināt šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību un tādējādi sniegt ieguldījumu nabadzības mazināšanai pasaulē.

Šis termins „attīstības sadarbība’’ pēc OECD/DAC klasifikācijas neietver ne komerciālas aktivitātes, ne militāras aktivitātes. Tomēr kā attīstības sadarbību uzskaita, piemēram, atjaunojot karā sagrautās skolas, celt vai atjaunot ūdens apgādes sistēmu ciemos, kur iedzīvotājiem ir minimāla piekļuve dzeramajam ūdenim utt..

Attīstības sadarbības politikas konsultatīvā padome (Consultative Board for Development Cooperation Policy issues) – konsultatīva institūcija, kas piedalās ar attīstības sadarbības politiku saistīto jautājumu risināšanā ar mērķi stiprināt Latvijas kā divpusēja donora lomu un tās iesaisti ES attīstības sadarbības politikas plānošanā un īstenošanā, veicināt sabiedrības izpratni par attīstības sadarbības politiku un sniegt atbalstu to īstenošanā.

Attīstības sadarbības politika (development cooperation policy) – politikas dokumentos noteikto principu kopums (vadlīnijas, palīdzības saņēmējvalstis, sadarbības jomas utt..) attīstības sadarbības īstenošanai.

Attīstības valsts (developing country) – pēc OECD/DAC klasifikācijas tās ir visas valstis, kas iekļautas DAC sarakstā, piemēram, Afganistāna, Haiti, Kirgizstāna, Zambija. Pamatojoties uz attīstības valstu NKP uz vienu iedzīvotāju, tās tiek iedalītas sekojošās kategorijās: vismazāk attīstītās valstis; citas zemu ienākumu valstis; zemāko vidējo ienākumu valstis; augsti vidēju ienākumu valstis.

Daudzpusējā palīdzība (multilateral assistance) – palīdzības sniegšana saņēmējvalstīm, veicot iemaksas starptautiskās organizācijās. Saņemto finansējumu starptautiskās organizācijas izmanto atbilstoši savām vai donorvalsts noteiktajām prioritātēm.

Divpusējā palīdzība (bilateral assistance) – vienas valsts vai organizācijas palīdzības sniegšana citai valstij tās attīstībai un labklājībai.

Donorvalsts (starptautiskās palīdzības finansētājs) – valsts, kura sniedz oficiālu palīdzību.

Grants (grant) – nekomerciāla rakstura tiešais maksājums granta saņēmējam (projekta īstenotājam), lai ieviestu projektu, kas palīdzētu sasniegt izvirzītos attīstības sadarbības politikas mērķus, vai

- finansējums iepriekšējo parādu vai rēķinu nomaksāšanai.

Humānā palīdzība (humanitarian assistance/ humanitarian aid) – steidzamas nepieciešamās palīdzības nodrošināšana cilvēku dzīves, veselības utt. apstākļu uzlabošanai nelaimes vai kritiska stāvokļa gadījumā;

- plānota palīdzība, kas tiek nodrošināta, lai atvieglotu vai samazinātu dabas vai cilvēku radītu katastrofas sekas vai nelabvēlīgu apstākļu, kas rada sāpes, slimības, badu vai dzīvības draudus.

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) – biedrība, kura sastāv no vairāk nekā trīsdesmit NVO, kas darbojas vai vēlas darboties attīstības sadarbībā un attīstības izglītības jomā.

Oficiālā attīstības palīdzība (official development assistance - ODA) - valsts, pašvaldību un to izpildinstitūciju sniegtā palīdzība attīstības valstīm (skat. attīstības valstu klasifikāciju pēc OECD/DAC kritērijiem), lai veicinātu šo valstu ekonomisko attīstību un labklājību.

Post-2015 – diskusijas par globālo attīstības politikas ietvaru, kas sekotu Tūkstošgades attīstības mērķiem pēc 2015. gada.

Saistītā palīdzība (tied assistance) – divpusējās palīdzības veids, kas paredz saņēmējvalstij, izmantojot donorvalsts resursus, patērēt/iegādāties donorvalsts pakalpojumus/produktus.

Saņēmējvalsts – valsts, kura saņem oficiālu palīdzību tās attīstībai.

Trīspusējā palīdzība (trilateral assistance) – attīstības palīdzība, kuru sniedz divi donori (var būt gan valsts, gan organizācija) trešajai valstij (saņēmējvalstij).

Vismazāk attīstītās valstis (least developed country - LDC) - 48 valstu grupa, kuras pēc ANO skaidrojuma ir viszemāk attīstītās, ņemot vērā to vājos cilvēkresursus un institucionālo kapacitāti, nestabilo ekonomiku un nacionālo finanšu līdzekļu trūkumu. Vairāk informācijas šeit.