Atgriešanās apliecības izsniegšana

12.06.2019. 20:19

Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kuru var saņemt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai bezvalstnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, vai bēglis, kurš par tādu atzīts saskaņā ar Patvēruma likumu. Šis dokuments apliecina Latvijas Republikas jurisdikcijā esošās personas identitāti un aizstāj Latvijas Republikas iestāžu izsniegtu ceļošanas dokumentu (pasi).

Atgriešanās apliecība dod tās saņēmējam tiesības vienu reizi šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu, atgriezties Latvijā vai dzīvesvietas valstī. Informējam, ka Atgriešanās apliecība paredzēta tiešam mājupceļam, šis dokuments nav paredzēts ceļojumam uz citām valstīm.

Pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas, Jums jānodod Atgriešanās apliecība jebkurā Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā un jānoformē tur jauna Latvijas Republikas pase.

Atgriešanās apliecība kā ārkārtas dokuments ir izsniedzama personai, kas īslaicīgi uzturas ārvalstīs, lai tā atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā. Latvijas valstspiederīgajam, kura rīcībā nav personu apliecinoša dokumenta vai tas kļuvis lietošanai nederīgs un kura pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, pārstāvniecībā noformējama jauna pase vai personas apliecība. 

Atgriešanās apliecība ekstremālā situācijā var tikt izsniegta 24 stundu laikā. Dokuments ir derīgs uz konkrētā brauciena laiku, bet ne ilgāk kā 30 dienas.

Lai saņemtu Atgriešanās apliecību, Jums personīgi jāierodas klātienē vēstniecībā. Ja tas nav iespējams, Jums jāiesniedz motivēts iesniegums par ārkārtas situāciju un apstākļiem, kāpēc nevarat ierasties personīgi.

Lai vēstniecībā noformētu Atgriešanās apliecību iesniedzami sekojoši dokumenti:

  1. aizpildīts Iesniegums atgriešanās apliecības saņemšanai. Gadījumā, ja atgriešanās apliecība tiek pieprasīta nepilngadīgam bērnam līdz 15 gadu vecumam, vecākiem ir jāuzraksta vēstniecībai adresēts iesniegums;
  2. nederīgā Latvijas Republikas pilsoņa vai nepilsoņa pase, vai personas apliecība vai kāds dokuments, vai dokumenta kopija, kas apliecina personas identitāti (ja tāds ir personas rīcībā);
  3. brīvas formas apliecinājums uz kura ir norādīts: "Es, (Vārds, Uzvārds), piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums un paraksts";
  4. ja pase/personas apliecība nozagta vai nozaudēta: personas rakstisks paskaidrojums par personas dokumenta nozagšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem un policijas izziņa (ja tādu iespējams iegūt);
  5. divas pases izmēra fotogrāfijas (35x45 mm formāts);
  6. samaksa par Atgriešanās apliecības izsniegšanu un nosūtīšanu 50 USD apmērā (Money Order payable to the Embassy of Latvia).  Šajā summā ir iekļauti:
  • 20 USD par Atgriešanās apliecības izsniegšanu;
  • 30 USD par Federal Express izdevumiem par Atgriešanās apliecības nosūtīšanu uz Jūsu norādīto adresi ASV (pieprasot dokumentu, persona arī pati var pievienot iepriekš apmaksātu aploksni Atgriešanās apliecības nosūtīšanai).

Lūdzam dokumentus nosūtīt uz sekojošo adresi:

Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Avenue, NW
Washington DC 20008
tel. 202-328-2883, 202-328-2882 vai 202-328-2881