Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība

08.09.2017. 17:37

Izvērtējot iespēju pārcelties uz dzīvi citā valstī kopā ar nepilngadīgiem bērniem, vecāku pienākums ir rūpīgi pārdomāt bērnu aprūpes, izglītības un socializēšanās iespējas ārvalstī. Tā kā citā valstī vispārpieņemtās uzvedības un bērnu audzināšanas normas un tradīcijas var būtiski atšķirties no Latvijā pierastajām, aicinām Latvijas valstspiederīgos, pirms pārcelties uz dzīvi citā valstī, iepazīties ar šīs valsts kultūru, tradīcijām un paražām, kā arī ievērot mītnes zemes likumus.

Ja ir nepieciešama konsultācija ģimenes un bērnu tiesību jautājumos, atrodoties ārvalstīs, iesakām vērsties attiecīgās ārvalsts atbildīgajā institūcijā.

Ja, atrodoties ārvalstī kopā ar bērniem, Jūsu ģimene nonāk sociālo dienestu redzeslokā, aicinām:

  • nekavējoties informējiet Latvijas vēstniecību. Vēstniecībai ir nepieciešama atbildīgo sociālo darbinieku kontaktinformācija, lai varētu sazināties un skaidrot lietas apstākļus;

  • neparakstiet nekādus dokumentus/vienošanās, ja tām nepiekrītat, vai tās nesaprotat. Saņemot jebkādus dokumentus saistībā ar lietu, īpaši, ja tas ir brīdinājums par tiesas procesa uzsākšanu, nekavējoties konsultējieties ar juristu vai advokātu;

  • ja svešvalodas zināšanas nav pietiekamas, pieprasiet, lai tiktu nodrošināts tulks;

  • meklējiet juridisko palīdzību pēc iespējas agrākā lietas stadijā. Noskaidrojiet, vai ir iespēja saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, vai arī meklējiet privātu maksas advokātu.

Vēršam uzmanību, ka vēstniecība sniedz tikai vispārīga rakstura informāciju. Lai saņemtu juridisku konsultāciju, ir jāvēršas pie profesionāliem juristiem vai advokātiem. Vēstniecība nevar iejaukties ārvalsts tiesībsargājošo iestāžu darbībā, ietekmēt tiesnešu lēmumus, kā arī panākt pieņemamāku tiesas procesuālo kārtību.

No š.g. 1.aprīļa ir stājušies spēkā grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas dod iespēju bērna likumiskajam pārstāvim, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, pieteikties saņemt finansiālo atbalstu tiesību vai interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu. Lasīt vairāk

Austrijā:

www.help.gv.at

http://www.kinderschutz.at/

Šveicē:

https://www.kinderschutz.ch/de/stellen.html

https://www.humanrights.ch/de/service/beratung/

Slovākijā:

https://www.humanium.org/en/slovakia/

http://www.hrl.sk/en/about-us

Papildu informāciju par bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību atsevišķās valstīs var izlasīt šeit.