Rekvizīti valsts nodevu un konsulāro maksas pakalpojumu samaksai

03.01.2020. 12:36

Pārskaitot valsts nodevu Valsts kasei Latvijā, maksājuma uzdevumā kā pārskaitījuma mērķis ir jānorāda: “Ārlietu ministrija – valsts nodeva par (vīzas pieteicēja vārds, uzvārds) vīzas pieteikumu (pārstāvniecība nosaukums – piem., konsulātā Kijevā) ”.

Rekvizīti, veicot pārskaitījumu EUR uz Valsts kasi:

Konta īpašnieks Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919
Banka Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919
BIC kods TRELLV22
IBAN LV81TREL1060110919100

Veicot pārskaitījumus EUR no valstīm ārpus Eiropas Savienības, ir jānorāda arī korespondējošās bankas rekvizīti: 

Korespondentbanka Citadele banka, 2a Republic Square, Riga, Latvia, LV 1010
Norēķinu konts LV17PARX0000624870001
BIC kods PARXLV22

Pārskaitot konsulāro nodevu Valsts kasei Latvijā, maksājuma uzdevumā, kā pārskaitījuma mērķis ir jānorāda: “Ārlietu ministrija – konsulārā nodeva par norādīt pakalpojuma nosaukumu Latvijas Vēstniecība Ukrainā Konsulārā nodaļā no (vārds, uzvārds pieteikuma iesniedzēja)”.

Rekvizīti, veicot pārskaitījumu EUR uz Valsts kasi:

Konta īpašnieks Ministry of Foreign Affairs (address: Kr. Valdemara Street 3, Riga, LV 1395, Latvia)
Banka Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919, Latvija
Banka kods TRELLV22
SWIFT Code TRELLV22XXX
Norēķinu konts LV20TREL2110036036000
Reģistrācija Nr 90000069065
EKK Code 21371

Vēstniecības vienotais kods

VU1