Latvijai prioritārie Eiropas Savienības jautājumi 2018. gadā

13.07.2018. 16:58

2018. gada otrajā pusgadā Eiropas Savienības (ES) Padomē prezidē Austrija. Austrija savai prezidentūrai izvēlējusies moto “Eiropa, kas aizsargā”, īpašu uzmanību veltot trīs jomām: drošība un migrācija, konkurētspējas vairošana ar digitalizācijas palīdzību, stabilitāte kaimiņu reģionos.

Drošība un cīņa pret nelegālo migrāciju

Austrija uzskata, ka ES ir svarīgi turpināt kopīgu pieeju cīņā pret nelegālo migrāciju. Austrijas prezidentūras prioritāšu centrā ir Kopējās Eiropas Patvēruma sistēmas reforma, kā arī Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras FRONTEX stiprināšana, lai nodrošinātu efektīvu ES ārējo robežu aizsardzību. Tiks turpināta ciešāka sadarbība ar trešajām valstīm, lai īstenotu efektīvu nelegālo migrantu atgriešanas politiku un palīdzētu tiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība, vēl pirms viņu ierašanās ES, tādējādi atturot patvēruma meklētājus no došanās bīstamā ceļā pāri Vidusjūrai. Šie jautājumi tiks apspriesti 2018. gada 20. septembrī Austrijas prezidentūras rīkotajā neformālajā valstu un valdību vadītāju sanāksmē Zalcburgā.

Austrijas prezidentūra iestāsies par efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstu drošības iestādēm, kā arī datu bāzu sadarbspēju. Austrijas prezidentūras ieskatāt kopīgas pūles Eiropas līmenī būs nepieciešamas, lai cīnītos pret terorisma draudiem un visa veida radikalizāciju.

Digitalizācija labklājības un konkurētspējas sekmēšanai

Austrijas prezidentūra uzskata, lai nodrošinātu labklājību un konkurētspēju, ES ir jāizvairās no lieka administratīvā sloga radīšanas un vairāk jāpievēršas inovācijām un digitalizācijai. Austrijas prezidentūra akcentē, ka daudzi ES pilsoņi ir nobažījušies par digitalizācijas ietekmi uz ekonomiku un viņu personisko dzīvi. Jau šobrīd ievērojama daļa izaugsmes ir pateicoties digitalizācijai, un to var nodrošināt arī nākotnē ar pārdomātu digitālās pārveides politiku. Digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšana, publiskās administrācijas modernizācija un rūpniecības politikas atjaunošana atvieglos darbošanos digitālajā uzņēmējdarbībā.

Lai digitālās ekonomikas potenciāls attīstītos, nepieciešams mūsdienīgs un līdzsvarots regulējums. Austrijas prezidentūra vēlas turpināt darbu digitālās ekonomikas nodokļu jautājumā, lai nodrošinātu, ka nodoklis par peļņu nonāk tai valstij, kurā šī peļņa ir gūta.

Stabilitāte Eiropas kaimiņu reģionos – ES perspektīva Rietumbalkāniem

Turpinot Bulgārijas prezidentūras darbu un balstoties uz 2018. gada 6. februārī publicēto Eiropas Komisijas Paplašināšanās stratēģiju, Austrijas prezidentūra iestāsies par skaidru ES perspektīvu visām Rietumbalkānu valstīm un veicinās šo valstu integrācijas procesu, ņemot vērā progresu kritēriju izpildē.

Latvijai prioritārie jautājumi Austrijas prezidentūrā

  • Centrālais jautājums Latvijai Austrijas prezidentūrā būs sarunas par ES budžetu 2021. – 2027. gadam. Sākot no jūlija līdz pat gada beigām, Latvijas galvenais uzdevums būs pārstāvēt savas intereses dažāda līmeņa sanāksmēs, sākot ar ekspertiem un beidzot ar valstu un valdību vadītājiem 2018. gada decembra Eiropadomē. Eiropas Komisijas 2018.gada maijā piedāvātais ES daudzgadu budžeta projekts Latvijai nav pieņemams. Mums ir svarīgi, lai konverģence būtu viena no galvenajām budžeta prioritātēm, t.i. kohēzijas līdzekļu sadalē tiktu nodrošināts uzsvars uz reģioniem, kas vēl atpaliek no ES vidējā IKP, un Kopējā lauksaimniecības politikā tiktu izlīdzinātas tiešmaksājumu atšķirības. Latvija iestāsies arī par adekvātu finansējumu Connecting Europe Facility (CEF), kura ietvaros tiek atbalstīts Rail Baltica dzelzceļa projekts. 

  • Latvija sagaida, ka Austrijas prezidentūras laikā notiks darbs pie 28. jūnija Eiropadomē panākto vienošanos migrācijas jomā īstenošanas – tiks aktivizēts darbs pie migrācijas ārējās dimensijas (ārējo robežu un FRONTEX stiprināšana, uzlabota sadarbība ar tranzīta un izcelsmes valstīm, sevišķi Āfrikā, veicināta efektīva atgriešana un migrantu kontrabandas apkarošana); tiks strādāts pie risinājumiem reģionālo krastā izsēdināšanas platformu veidošanai, kas atbilstu starptautiskajām tiesībām; turpināsies darbs pie visām valstīm pieņemama, ilgtspējīga un pret krīzēm noturīga risinājuma Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformai. Īpaši sekosim līdzi, lai tiek ievērots 28. jūnija Eiropadomē apstiprinātais brīvprātības princips pārvietošanas jautājumā.

  • Austrijas prezidentūras laikā plānots panākt vienošanos par Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības līgumu un deklarāciju par Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes nākotnes attiecību ietvaru. Kontekstā ar sagatavojamo deklarāciju par Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes nākotnes attiecību ietvaru, Latvija iestāsies, lai tā atspoguļotu nepieciešamību Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes ciešai sadarbībai Latvijai būtiskos jautājumos – tirdzniecība, ekonomiskā sadarbība, iekšlietas un tieslietas, kā arī aizsardzība, drošība un ārlietas, tai pašā laikā respektējot ES Vienotā tirgus (brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un cilvēku kustība) integritāti un ES lēmumu pieņemšanas autonomiju.

  • Tāpat kā līdz šim Latvija atbalstīs darbu pie ES Vienotā tirgus padziļināšanas, uzsvaru liekot uz pakalpojumu sektora iniciatīvām. Ir jāvienojas par Eiropas pakalpojumu e-karšu priekšlikumu un jāturpina meklēt līdzsvarotu risinājumu Mobilitātes pakotnes jautājumā - tādu, kas ļaus stiprināt Vienoto tirgu, nevis atkāpties no jau sasniegtā. Latvija atbalstīs darbu pie Eiropas Darba iestādes izveidošanas regulas, jo uzskatām, ka šāda iestāde var sniegt pievienotu vērtību gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem.

  • Latvija atzinīgi vērtē Austrijas prezidentūras apņemšanos panākt pēc iespējas lielāku progresu Digitālā vienotā tirgus izveidē. Latvija atbalsta Austrijas prezidentūras mērķi panākt vispārēju pieeju par Publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas direktīvas pārskatu. Autortiesību jomā Latvija atbalsta Austrijas prezidentūras mērķi noslēgt darbu pie raidorganizāciju regulas un direktīvas par autortiesībām ES Digitālajā vienotajā tirgū.

  • Latvija sagaida, ka Austrijas prezidentūrā turpināsies darbs, lai nostiprinātu Enerģētikas savienību un tās principus. Uzskatām, ka ir jāpieņem Gāzes direktīvas grozījumi, jo tas uzlabotu ES iekšējā gāzes tirgus darbību un radītu tiesisko skaidrību par esošajiem un plānotajiem gāzes cauruļvadu projektiem no trešajām valstīm.

  • Transporta jomā Rail Baltica ir lielākais un nozīmīgākais dzelzceļa infrastruktūras projekts reģionā un viens no prioritārajiem TEN-T (Trans European Transit Network) projektiem. Latvija turpinās iestāties par projekta nozīmei atbilstošu turpmāko Eiropas Savienības finansējumu nākošajā daudzgadu budžeta periodā.

  • Latvija atbalsta Austrijas prezidentūras mērķi tuvināt Rietumbalkānu valstis Eiropas Savienībai. Ir jāuztur ES ieinteresētība un iesaiste Rietumbalkānu reģionā. Sagaidām, ka prezidentūras laikā turpināsies reģiona valstu ES integrācijas process atkarībā no katras valsts individuālā snieguma kritēriju izpildē. Īpaši svarīgas ir reformas tiesiskuma un pamatbrīvību jomā, no kurām ir atkarīgs ES integrācijas process kopumā.  

  • ES Austrumu partnerības jomā Latvija atbalsta Austrijas prezidentūras plānotos pasākumus (ES Ministru padomju sanāksmes ar ES Austrumu partnerības valstu pārstāvju dalību, ES Austrumu partnerības Biznesa forumu, Jaunatnes konferenci un Pilsoniskās sabiedrības forumu). Latvija turpinās iestāties par reformu procesa veicināšanu ES Austrumu partnerības valstīs.

  • Latvija novērtē, ka Austrijas prezidentūrā turpināsies ES drošības un aizsardzības sadarbības attīstīšana. Ir jāturpina Pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošana. Latvijai īpaši svarīga ir militārās mobilitātes sekmēšana ES teritorijā, tādēļ sagaidām tālāko virzību šajā jomā, kur ir būtiska cieša koordinācija ar NATO. Svarīgi ir līdz gada beigām vienoties par kritērijiem trešo valstu iesaistei PESCO projektos. Jāsper nākamie soļi civilo spēju attīstīšanā – līdz gada beigām tiks izstrādāts civilo spēju attīstības plāns un politiska līmeņa dokuments civilo spēju attīstībai. Jāturpina veidot Eiropas Aizsardzības fonds, esam gandarīti, ka Austrijas prezidentūras uzmanības lokā ir mazo un vidējo uzņēmumu iesaistes veicināšana. Tāpat ir jāsekmē noturība cīņā pret hibrīdajiem draudiem, tostarp sadarbojoties ar NATO un īstenojot jau definētos ES–NATO sadarbības priekšlikumus šajā jomā.