Informācija par Eiropas Savienību

02.12.2014. 19:09

Informācija par Eiropas Savienību

Euroguide – Interneta meklēšanas sistēma par Eiropas Savienību
http://www.euroguide.org

Eiropas Savienības oficiālās informācijas avoti
http://europa.eu.int/geninfo/info-en.htm

EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJAS UN AĢENTŪRAS

Eiropas Savienības institūcijas un aģentūras
http://europa.eu.int/agencies
http://www.europarl.eu.int/addresses/parliament/default.htm

Eiropas Komisija
http://europa.eu.int/comm

Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāti
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm

Eiropas Parlaments
http://www.europarl.eu.int/

Eiropas Savienības Padome
http://ue.eu.int/

Eiropas Kopienu tiesa
http://curia.eu.int/

Eiropas Investīcija banka
http://www.eib.org/

Eiropas Investīciju fonds
http://eif.eu.int/

Eiropas Centrālā banka
http://www.ecb.int/

Eur-op. Oficiālo publikāciju birojs
http://eur-op.eu.int/

Statistikas birojs
http://europa.eu.int/comm/eurostat

Reģionu komiteja
http://www.cor.eu.int/

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
http://www.ces.eu.int/

CEDEFOP - Eiropas profesionālās apmācības centrs
http://www.cedefop.eu.int/

Eiropas vienotā tirgus harmonizācijas birojs
http://www.oami.eu.int/

Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
http://www.eurofound.eu.int/

Eiropas vides aģentūra
http://www.eea.eu.int/

E.M.C.D.D.A Eiropas narkomānijas apkarošanas centrs
http://www.emcdda.org/

Eiropas ombudsmens jeb vidutājs
http://www.euro-ombudsman.eu.int/glance/lv/

ES POLITIKAS UN AKTUĀLAS TĒMAS

ES darbības virzieni
http://www.europa.eu.int/pol/index-lv.htm

ES paplašināšanās
http://europa.eu.int/comm/enlargement/
http://www.europarl.eu.int/enlargement/default_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s40000.htm

Phare
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/index.htm

Eiro
http://europa.eu.int/euro/entry.html
http://www.ecb.int/change/change.htm

Budžets
http://www.europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm

Uzņēmējdarbības informācija
http://europa.eu.int/business/

Eiropas Padomes galotņu tikšanās. Prezidentūru secinājumi
http://www.europarl.eu.int/summits/
http://europa.eu.int/european_council/index_en.htm

Īrijas prezidentūra
http://www.eu2004.ie/

Itālijas prezidentūra
www.ueitalia2003.it/

Beļģijas prezidentūra
http://www.eu2001.be/

Dānijas prezidentūra
www.eu2002.dk/

Grieķijas prezidentūra
http://www.eu2003.gr/

Eiropas nākotne. Starpvaldību konference
http://ue.eu.int/igc/
http://europa.eu.int/futurum/index_en.htm

DATU BĀZES

IDEA. Kas ir kas Eiropas Savienībā
http://europa.eu.int/idea/

EUR-lex. Eiropas Kopienu likumdošana
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://europa.eu.int/eur-lex/lv/dd/ (dokumenti latviešu valodā)

PRE-lex. ES institūciju lēmumu pieņemšanas procesa datu bāze
http://europa.eu.int/prelex/

SCADPlus. ES politiku un likumdošanas datu bāze
http://europa.eu.int/scadplus/

ECLAS - Eiropas Komisijas bibliotēkas katalogs
http://europa.eu.int/eclas/

ES institūciju vēstures arhīvs
http://europa.eu.int/historical_archives/index_en.htm

Nodokļu un Muitas Savienības datubāzes
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/database.htm

TED - Tenders Electronic Daily - ES Oficiālā Vēstneša S pielikums
http://ted.publications.eu.int/

EIROPAS SAVIENĪBAS STANDARTI

CEN - Eiropas Standartizācijas komiteja
http://www.cenorm.be

CENELEC - Eiropas Elektrotehniskās Standartizācijas komiteja
http://www.cenelec.be

ETSI - Eiropas Telekomunikāciju Standartizācijas institūts
http://www.etsi.org/

ANEC - Starptautiska patērētāju aizsardzības institūcija, kas piedalās starptautisko un ES standartu izstrādē
http://www.anec.org/