Dzīvesvietas reģistrēšana ārvalstīs

01.10.2018. 20:53

Ja Latvijas valstspiederīgais uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tad, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantu, personai ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī pa pastu vai klātienē, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, tajā norādot datus par sevi vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī.

Iesniegumu var iesniegt:

-       elektroniski portālā www.latvija.lv ;

-       nosūtot pa pastu PMLP Personu statusa kontroles nodaļai;

-       personīgi klātienē vai nosūtot pa pastu Latvijas vēstniecībai Kanādā.

Par iesnieguma iesniegšanu valsts nodeva nav jāmaksā.

Pēc iesnieguma, kas nosūtīts pa pastu, saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Pārliecināties par adreses aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā persona var arī elektroniski portālā www.latvija.lv.

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, lai anulētu ziņas par tās deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.