LĪDZDARBĪBAS LĪGUMS par Latvijas interešu pārstāvību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (2007.gada 31.augusts)

19.02.2015. 15:47

 

LĪDZDARBĪBAS LĪGUMS

par Latvijas interešu pārstāvību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā

Rīgā

2007.gada 31.augustā

Nr. ĀM/2007/1410

Pilnvarotāja piešķirtais

Nr. 5/2007

Pilnvarotās personas piešķirtais

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, reģ. Nr. 90000069065, tās valsts sekretāra Normana Penkes personā, kas darbojas uz Ārlietu ministrijas nolikuma pamata (turpmāk – Pilnvarotājs) un biedrība Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO), reģ. Nr. 40008049937, tās valdes priekšsēdētāja Toma Baumaņa personā, kas darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pilnvarotā persona), abi kopā turpmāk – Puses, noslēdz šādu Līdzdarbības līgumu (turpmāk – Līgums):

 

I. Līguma priekšmets

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. - 53.pantu un Ministru kabineta 2004.gada 29.jūlija noteikumiem Nr. 419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība" Pilnvarotājs ar šo Līgumu pilnvaro Pilnvaroto personu veikt Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr. 237 "Ārlietu ministrijas nolikums" 5.5.punktā noteikto funkciju izpildi attiecībā uz interešu pārstāvību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk – NATO) – veicināt un sekmēt Latvijas darbību NATO un Latvijas sabiedrības atbalstu interešu pārstāvībai NATO, vairot informācijas pieejamību Latvijas sabiedrībai par NATO, tās mērķiem un darbību (turpmāk – Darbs) atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

2. Darbi tiek veikti, organizējot seminārus, konferences, lekcijas un citus pasākumus. Darbi tiek veikti saskaņā ar rīcības plānu, kuru izstrādā Pilnvarotā persona un apstiprina Pilnvarotājs. Pilnvarotā persona ir tiesīga veikt izmaiņas rīcības plānā, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms katra paredzētā Darba. Ja nepieciešams mainīt rīcības plānu, kad līdz kārtējam Darbam palicis mazāk nekā 1 (viens) mēnesis, Pilnvarotājs var mainīt rīcības plānu, rakstiski par to vienojoties ar Pilnvaroto personu. Rīcības plānu 2007.gadam apstiprina vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu. 

 

II. Pilnvarotās personas tiesības un pienākumi

3. Pilnvarotā persona apņemas veikt Līguma 2.punktā norādītos Darbus atbilstoši rīcības plānam un izmantojot tās darbiniekus, prasmes un iemaņas vislabākajā veidā.

4. Pilnvarotā persona veic Darbu sabiedriskā labuma (nekomerciālos) nolūkos.

5. Rīcības plānā norāda paredzamo Darbu tēmas, norises laiku un citu informāciju par Darbu saturu, ko Puses uzskata par nozīmīgu. Izstrādājot rīcības plānu, Pilnvarotā persona ņem vērā Pilnvarotāja ieteikumus. Rīcības plāna 2007.gadam projektu Pilnvarotā persona iesniedz Pilnvarotājam līdz Līguma parakstīšanai.

6. Pilnvarotā persona informē Pilnvarotāju par plānotajiem Darbiem sekojoši:

6.1. pēc iespējas savlaicīgāk, nosūtot Pilnvarotājam elektroniski paredzamā Darba norises laiku, programmu un izdevumu tāmes projektu;

6.2. Pilnvarotā persona var rakstiski ieteikt Pilnvarotājam izdarīt saturiskas izmaiņas kārtējā Darba programmā, taču ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms konkrētā Darba uzsākšanas;

6.3. Pilnvarotā persona nodrošina Darbu programmas pieejamību interneta mājas lapā, atjaunojot informāciju 2 (divu) darba dienu laikā pēc notikušajām izmaiņām, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

7. Pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā pēc kārtējā Darba izpildes iesniedz Pilnvarotājam rakstisku atskaiti par paveikto, rēķinu, finanšu atskaiti par līdzekļu izlietojumu, kā arī tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts.

8. Pilnvarotā persona nozīmē pārstāvi Pušu savstarpējām sarunām šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

9. Pilnvarotā persona šajā Līgumā noteikto saistību izpildi nodrošina, izmantojot savus materiāli tehniskos un administratīvos resursus.

 

III. Pilnvarotāja tiesības un pienākumi

10. Pilnvarotājs veic apmaksu saskaņā ar Līgumā noteikto savstarpējo norēķinu kārtību.

11. Konstatējot šī Līguma nepienācīgu izpildi Darbu veikšanā vai to kvalitātē, Pilnvarotājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no konstatācijas brīža rakstveidā iesniedz Pilnvarotajai personai pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi un Pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz paskaidrojumus par attiecīgajām pretenzijām. Ja Pilnvarotājs neuzskata paskaidrojumus par pamatotiem, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paskaidrojumu saņemšanas brīdina Pilnvaroto personu par Līguma laušanu.

12. Pilnvarotājs ir tiesīgs rakstveidā uzdot Pilnvarotajai personai veikt nepieciešamās darbības Darbu organizēšanas un izpildes kvalitātes uzlabošanai, un ne vēlāk kā 1 (mēnesi) pēc uzdevuma iesniegšanas saņemt apstiprinošu atskaiti par Pilnvarotās personas veiktajiem konkrētajiem uzlabojumiem.

13. Pilnvarotājs nozīmē pārstāvi Pušu savstarpējām sarunām šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

14. Pilnvarotājs regulāri sniedz Pilnvarotajai personai precīzas ziņas, kas nepieciešamas šajā Līgumā noteikto Darbu izpildei.  

 

IV. Līguma summa un savstarpējo norēķinu kārtība

15. Līguma summa ir LVL 9000 (deviņi tūkstoši lati), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN 18%).

16. Pilnvarotājs 15.punktā norādīto Līguma summu Pilnvarotajai personai izmaksā šādā kārtībā:

16.1. avansa maksājumu 20% apmērā, kas sastāda LVL 1800 (viens tūkstotis astoņi simti lati) Pilnvarotājs samaksā 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un Pilnvarotās personas rēķina saņemšanas;;

16.2. pārējās summas apmaksa notiek pēc katra paveiktā Darba uz Pilnvarotās personas izrakstīta rēķina pamata 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc rēķina, finanšu atskaites par līdzekļu izlietojumu un Pušu abpusējas Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

17. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Pilnvarotās personas norēķinu kontu bankā. Par maksājuma izdarīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts maksājuma uzdevums bankā.

18. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem. 

 

V. Darbu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un sasniedzamie rezultāti

19. Darbu izpildes procesā jāveicina un jāsekmē Latvijas darbība NATO un Latvijas sabiedrības atbalsts interešu pārstāvībai NATO, jāvairo informācijas pieejamība Latvijas sabiedrībai par NATO, tās mērķiem un darbību saskaņā ar Pilnvarotāja apstiprināto rīcības plānu.

20. Pilnvarotā persona apkopo un analizē Darbu materiālus, ņem vērā norādītos ieteikumus, tādējādi uzlabojot Darbu saturu un norisi, un ne retāk kā vienu reizi ceturksnī iesniedz Pilnvarotājam rakstisku atskaiti par paveikto Darbu vērtējumu, to analīzi un veiktajiem uzlabojumiem.

 

VI. Pušu atbildība

21. Par Līguma saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo Līgumu.

22. Gadījumā, ja Pilnvarotā persona neizpilda savas saistības Līgumā noteiktajos termiņos, Pilnvarotājs ir tiesīgs pieprasīt no Pilnvarotās personas kavējuma procentus par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no Līguma summas.

23. Gadījumā, ja Pilnvarotājs nesamaksā Pilnvarotajai personai Līgumā noteiktajos termiņos, Pilnvarotā persona ir tiesīga pieprasīt no Pilnvarotāja kavējuma procentus par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas.

24. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas nepārvaramas varas rezultātā pēc Līguma noslēgšanas un ja viena Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šādā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek attiecīgi pagarināts par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramās varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem.

25. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), katastrofas, streiki, karadarbība vai manevri, pilnvaroto institūciju izdotie normatīvie akti, kā arī citi tamlīdzīgi apstākļi, kuri pēc vispārpieņemtiem standartiem tiek klasificēti kā nepārvaramas varas apstākļi un kuru dēļ Līguma nosacījumu izpilde nav iespējama un ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.

26. Gadījumā, ja nepārvaramas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot viena otru 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

 

VII. Pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtība

27. Par Līgumā norādīto Darbu izpildi atbildīgā Pilnvarotāja amatpersona veic uzraudzību pār Pilnvarotās personas darbību, kas saistīta ar Līgumā noteikto saistību izpildi. Pilnvarotājs ir tiesīgs ar rakstisku uzdevumu papildus jau Līgumā noteiktajām atskaitēm un informācijai jebkurā laikā pieprasīt no Pilnvarotās personas visa veida informāciju, kas saistīta ar šajā Līgumā noteikto saistību izpildes darbībām, tai skaitā finanšu izlietojumu un tā pamatotību, rīcības plānā veiktajām izmaiņām, personu piedalīšanos Darba izpildē un citu ar Līgumu izpildi saistītu informāciju. Pilnvarotajai personai ir pienākums ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda rakstiska pieprasījuma saņemšanas iesniegt rakstiski pieprasīto informāciju Pilnvarotājam

 

VIII. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības termiņš

28. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2007.gada 31.decembrim.

29. Puses, savstarpēji par to rakstiski vienojoties, Līgumu var pagarināt, taču ne vairāk kā uz 2 (diviem) gadiem.

30. Puses var izbeigt Līgumu, par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

31. Viena Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja netiek pildītas Līgumā noteiktās saistības.

 

IX. Noslēguma noteikumi

32. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā, Puses tos ir abpusēji parakstījušas un apzīmogojušas. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

33. Pilnvarotā persona nav tiesīga bez Pilnvarotāja rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā noteikto saistību izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Pilnvarotās personas saistības pārņem tās likumīgais tiesību pārņēmējs vai ar Pilnvarotāju saskaņojumu. Pilnvarotājs savu Līguma saistību izpildi var nodot trešajai personai, par to rakstiski informējot Pilnvaroto personu ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms saistību faktiskās nodošanas.

34. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

35. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:      

Pilnvarotājs

 

Pilnvarotā persona

Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36,

Rīga, LV-1395

reģistrācijas nr. 90000069065

norēķinu konts

LV86TREL2110010010100

Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs

Bankas kods TRELLV22

 

Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO)

Rūpniecības iela 10,

Rīga, LV-1010

reģistrācijas nr. 40008049937

Hansabanka

Swift: HABA LV22
IBAN: LV35 HABA 0001 40J0 45270

     

Normans Penke

valsts sekretārs

 

Toms Baumanis

valdes priekšsēdētājs