LĪDZDARBĪBAS LĪGUMS par Latvijas interešu pārstāvību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (09.07.2006.)

19.02.2015. 15:51

 

LĪDZDARBĪBAS LĪGUMS

par Latvijas interešu pārstāvību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā

Rīgā, 2006.gada 9.jūnijā

Nr. ĀM 06/07

Pilnvarotāja piešķirtais

Nr. 9/2006

Pilnvarotās personas piešķirtais

   

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, reģ. Nr. 90000069065, tās valsts sekretāra p.i. Ilgvara Ķļavas personā, kas darbojas uz Ārlietu ministrijas nolikuma pamata (turpmāk – Pilnvarotājs), un

biedrība "Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO)", reģ. Nr. 40008049937,  tās valdes priekšsēdētāja Toma Baumaņa personā,  kas darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pilnvarotā persona),

abi kopā turpmāk – Puses,  saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma VI nodaļu "Sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē", Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr. 419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība" un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr. 237 "Ārlietu ministrijas nolikums" 5.5.punktu, noslēdz šādu Līdzdarbības līgumu (turpmāk – Līgums):

 

I. Līguma priekšmets

1. Pilnvarotājs ar šo Līgumu pilnvaro Pilnvaroto personu veikt Latvijas interešu pārstāvību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk – NATO), lai veicinātu un sekmētu Latvijas darbību NATO un Latvijas sabiedrības atbalstu interešu pārstāvībai NATO, vairotu informācijas pieejamību Latvijas sabiedrībai par NATO un drošības politikas jautājumiem, sekmētu Latvijas kā NATO dalībvalsts attiecības ar kaimiņu valstīm, iepazīstinot tās ar Latvijas eiro-atlantiskās integrācijas pieredzi un šīs integrācijas nozīmīgumu valsts politiskās un ekonomiskās attīstības nodrošināšanā (turpmāk – Darbs) atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

2. Darbi tiek veikti, organizējot seminārus, konferences, žurnālistu vizītes un citus pasākumus par Latvijas ārpolitikas, drošības politikas un aizsardzības jautājumiem. Darbi tiek veikti saskaņā ar rīcības plānu, kuru izstrādā Pilnvarotā persona un apstiprina Pilnvarotājs vienlaicīgi ar Līguma parakstīšanu. Pilnvarotā persona ir tiesīga veikt izmaiņas rīcības plānā, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms katra paredzētā Darba, rakstiski par to vienojoties ar Pilnvarotāju. Ja nepieciešams mainīt rīcības plānu, kad līdz kārtējam Darbam palicis mazāk nekā 1 (viens) mēnesis, Pilnvarotājs var mainīt rīcības plānu, rakstiski par to vienojoties ar Pilnvaroto personu.

 

II. Pilnvarotās personas tiesības un pienākumi

3. Pilnvarotā persona apņemas veikt Līguma 2.punktā norādītos Darbus atbilstoši rīcības plānam un izmantojot tās darbiniekus, prasmes un iemaņas vislabākajā veidā.

4. Rīcības plānā norāda paredzamo Darbu tēmas, norises laiku, izdevumu summas un citu informāciju par Darbu saturu, ko Puses uzskata par nozīmīgu. Izstrādājot rīcības plānu, Pilnvarotā persona ņem vērā Pilnvarotāja ieteikumus. Rīcības plāna projektu Pilnvarotā persona iesniedz Pilnvarotājam līdz Līguma parakstīšanai.

5. Pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā pēc kārtējā Darba izpildes iesniedz Pilnvarotājam rakstisku atskaiti par paveikto, rēķinu, finanšu atskaiti par līdzekļu izlietojumu, kā arī tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts.

6. Pilnvarotā persona nozīmē pārstāvi Pušu savstarpējām sarunām šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

7. Pilnvarotā persona šajā Līgumā noteikto saistību izpildi nodrošina, izmantojot savus materiāli tehniskos un administratīvos resursus.

 

III. Pilnvarotāja tiesības un pienākumi

8. Pilnvarotājs veic apmaksu saskaņā ar Līgumā noteikto savstarpējo norēķinu kārtību.

9. Konstatējot šī Līguma nepienācīgu izpildi Darbu veikšanā vai to kvalitātē, Pilnvarotājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no konstatācijas brīža rakstveidā iesniedz Pilnvarotajai personai pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi un Pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz paskaidrojumus par attiecīgajām pretenzijām. Ja Pilnvarotājs neuzskata paskaidrojumus par pamatotiem, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paskaidrojumu saņemšanas brīdina Pilnvaroto personu par Līguma laušanu.

10. Pilnvarotājs ir tiesīgs rakstveidā uzdot Pilnvarotajai personai veikt nepieciešamās darbības Darbu organizēšanas un izpildes kvalitātes uzlabošanai, un ne vēlāk kā 1 (mēnesi) pēc uzdevuma iesniegšanas saņemt apstiprinošu atskaiti par Pilnvarotās personas veiktajiem konkrētajiem uzlabojumiem.

11. Pilnvarotājs nozīmē pārstāvi Pušu savstarpējām sarunām šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

12. Pilnvarotājs regulāri sniedz Pilnvarotajai personai precīzas ziņas, kas nepieciešamas šajā Līgumā noteikto Darbu izpildei.  

 

IV. Līguma summa un savstarpējo norēķinu kārtība

13. Līguma summa ir LVL 14 260.00 (četrpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit lati), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN 18%).

14. Pilnvarotājs 13.punktā norādīto Līguma summu Pilnvarotajai personai izmaksā šādā kārtībā:

14.1. avansa maksājumu 20% apmērā, kas sastāda LVL 2852 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi lati) Pilnvarotājs samaksā 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un Pilnvarotās personas rēķina saņemšanas;

14.2. pārējās summas apmaksa notiek pēc katra paveiktā Darba uz Pilnvarotās personas izrakstīta rēķina pamata 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc rēķina, finanšu atskaites par līdzekļu izlietojumu un Pušu abpusējas Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

15. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Pilnvarotās personas norēķinu kontu bankā. Par maksājuma izdarīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts maksājuma uzdevums bankā.

16. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem. 

 

V. Pušu atbildība

17. Par Līguma saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo Līgumu.

18. Gadījumā, ja Pilnvarotā persona neizpilda savas saistības Līgumā noteiktajos termiņos, Pilnvarotājs ir tiesīgs pieprasīt no Pilnvarotās personas kavējuma procentus par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no Līguma summas.

19. Gadījumā, ja Pilnvarotājs nesamaksā Pilnvarotajai personai Līgumā noteiktajos termiņos, Pilnvarotā persona ir tiesīga pieprasīt no Pilnvarotāja kavējuma procentus par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas.

20. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas nepārvaramas varas rezultātā pēc Līguma noslēgšanas un ja viena Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šādā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek attiecīgi pagarināts par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramās varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem.

21. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), katastrofas, streiki, karadarbība vai manevri, pilnvaroto institūciju izdotie normatīvie akti, kā arī citi tamlīdzīgi apstākļi, kuri pēc vispārpieņemtiem standartiem tiek klasificēti kā nepārvaramas varas apstākļi un kuru dēļ Līguma nosacījumu izpilde nav iespējama un ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.

22. Gadījumā, ja nepārvaramas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot viena otru 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

 

VI. Pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtība

23. Par Līgumā norādīto Darbu izpildi atbildīgā Pilnvarotāja amatpersona veic uzraudzību pār Pilnvarotās personas darbību, kas saistīta ar Līgumā noteikto saistību izpildi. Pilnvarotājs ir tiesīgs ar rakstisku uzdevumu papildus jau Līgumā noteiktajām atskaitēm un informācijai jebkurā laikā pieprasīt no Pilnvarotās personas visa veida informāciju, kas saistīta ar šajā Līgumā noteikto saistību izpildes darbībām, tai skaitā finanšu izlietojumu un tā pamatotību, rīcības plānā veiktajām izmaiņām, personu piedalīšanos Darba izpildē un citu ar Līgumu izpildi saistītu informāciju. Pilnvarotajai personai ir pienākums ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda rakstiska pieprasījuma saņemšanas iesniegt rakstiski pieprasīto informāciju Pilnvarotājam.  

 

VII. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības termiņš

24. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.

25. Puses var izbeigt Līgumu, par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

26. Viena Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja netiek pildītas Līgumā noteiktās saistības.

 

VIII. Noslēguma noteikumi

27. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā, Puses tos ir abpusēji parakstījušas un apzīmogojušas. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

28. Pilnvarotā persona nav tiesīga bez Pilnvarotāja rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā noteikto saistību izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Pilnvarotās personas saistības pārņem tās likumīgais tiesību pārņēmējs vai ar Pilnvarotāju saskaņojumu. Pilnvarotājs savu Līguma saistību izpildi var nodot trešajai personai, par to rakstiski informējot Pilnvaroto personu ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms saistību faktiskās nodošanas.

29. Pilnvarotāja nozīmētā persona ir ministrijas Drošības un politikas departamenta NATO un Eiropas drošības politikas nodaļas vecākā referente Zane Stāvause, tālrunis  7016339.

30. Pilnvarotās personas nozīmētā persona ir ģenerālsekretārs Mārtiņš  Mūrnieks, tālrunis 7322883.

31. Līgums parakstīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, abiem  eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no līguma eksemplāriem atrodas pie Pilnvarotāja, bet otrs – pie Pilnvarotās personas.

 

IX. Pušu rekvizīti un paraksti

Pilnvarotājs

 

Pilnvarotā persona

Ārlietu ministrija

Brīvības bulv. 36, Rīga, LV 1395

Reģ.Nr. 90000069065

Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs

LV86TREL2110010010100

Bankas kods TRELLV22

 

Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO)

Rūpniecības iela 10, Rīga, LV 1010

Reģ. Nr. 40008049937

Hansabanka

Swift: HABA LV22

IBAN: LV35 HABA 0001 40J0 45270

Ilgvars Kļava

Valsts sekretāra p.i.

 

Toms Baumanis

Valdes priekšsēdētājs