Likums Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem

24.03.2004. 15:15

Latvijas Republikas likums
Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem

 Publicēts: Vēstnesis 11

Ar grozījumiem 26.02.2004.Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem

Likuma mērķis ir noteikt Latvijas Republikas starptautisko līgumu (turpmāk - starptautisko līgumu) noslēgšanu, izpildi, denonsēšanu un citus ar starptautiskajiem līgumiem saistītus jautājumus.

I. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Starptautiskie līgumi ir vienošanās - neatkarīgi no tā, kā nosauktas šīs vienošanās - , ko Latvijas Republika rakstveidā atbilstoši starptautisko publisko tiesību normām noslēgusi ar ārvalstīm vai citiem starptautisko tiesību subjektiem.

2.pants. Latvijas Republikas starptautiskie līgumi slēdzami starpvalstu līgumu, starpvaldību līgumu un starpresoru līgumu veidā.

II. Starptautisko līgumu noslēgšana

3.pants. Latvijas Republikas Saeima (turpmāk - Saeima) var pieņemt lēmumu par jebkura starptautiskā līguma noslēgšanu, lēmumā nosakot par konkrētā līguma izstrādāšanu atbildīgās personas un šo personu pilnvaru apjomu un saturu.Ministru kabinets pieņem lēmumu par starptautiskā līguma noslēgšanu, izņemot šā likuma 7.pantā paredzētos līgumus.

4.pants. Valsts prezidents, Ministru prezidents un ārlietu ministrs bez īpaša pilnvarojuma var vest sarunas par starptautisko līgumu noslēgšanu, saskaņot to tekstu un parakstīt šos līgumus, ievērojot šā likuma 3.panta noteikumus.

5.pants. Ministru kabineta locekļi savas kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma var vest sarunas par starptautisko līgumu noslēgšanu un saskaņot to tekstu.

Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību vadītāji vai Latvijas Republikas akreditētie pārstāvji starptautiskajās konferencēs, starptautiskajās organizācijās vai to institūcijās bez īpaša pilnvarojuma var vest sarunas par starptautisko līgumu noslēgšanu un saskaņot to tekstu tikai ar šo pārstāvniecību rezidences valsti, attiecīgo starptautisko organizāciju vai tās institūciju.

Šajā pantā minētās personas var parakstīt starptautiskos līgumus tikai pēc attiecīgas pilnvaras saņemšanas.

6.pants. Ja lēmumu par starptautiskā līguma noslēgšanu pieņem Saeima, pilnvaru sarunu vešanai un līguma parakstīšanai izsniedz Saeima un to paraksta Valsts prezidents.

Ja lēmumu par starptautiskā līguma noslēgšanu pieņem Ministru kabinets, pilnvaru sarunu vešanai un līguma parakstīšanai izsniedz ar Ministru kabineta lēmumu un to paraksta Ministru prezidents vai ārlietu ministrs.

Pilnvarā jānorāda pilnvarojuma apjoms saskaņā ar Saeimas vai Ministru kabineta lēmumu.

7.pants. Starpvalstu līgumu veidā ir slēdzami šādi starptautiskie līgumi:

1) miera līgumi;

2) līgumi par starpvalstu attiecību pamatiem;

3) (svītrots ar 26.02.2004. likumu);

4) līgumi par Latvijas Republikas robežām;

5) līgumi par Latvijas Republikas līdzdalību ekonomiskajās, militārajās un politiskajās savienībās;

6) (svītrots ar 26.02.2004. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu)


8.pants. Starpvalstu līgumi tiek apstiprināti ar Saeimas pieņemtu likumu, uz kura pamata Ārlietu ministrija sagatavo ratifikācijas rakstu, ko paraksta Valsts prezidents un līdzparaksta ārlietu ministrs.

9.pants. Saeimā ir apstiprināmi arī šādi starptautiskie līgumi:

1) līgumi, kas nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus;

2) līgumi par Latvijas Republikas bruņoto spēku personāla uzturēšanos (kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) ārvalstīs, ja kopējais personāla skaits pārsniedz 200 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par vienu gadu;

3) līgumi par ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos (kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) Latvijā, ja kopējais personāla skaits viena pasākuma laikā pārsniedz 100 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par sešiem mēnešiem;

4) līgumi par to ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos (kas nav saistīta ar mācībām un manevriem) Latvijā, kuras nav Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstis;

5) citi līgumi, ja ratifikācija tieši paredzēta līguma tekstā vai ja tā prasīta motivētā Ministru kabineta iesniegumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu)


10.pants. Ratifikācijas rakstu apmaiņu veic Valsts prezidents vai ārlietu ministrs, vai viņu pilnvarotas personas.

Ārlietu ministrija veic starptautiskā līguma ratifikācijas notu apmaiņu un informē par nepieciešamo prasību izpildi, lai līgums stātos spēkā Latvijas Republikas teritorijā, kā arī deponē pievienošanās dokumentus un nodod starptautiskos līgumus depozitārijam.


11.pants. Ievērojot šā likuma 7.panta noteikumus, lēmumu par pievienošanos daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem pieņem Ministru kabinets, izņemot gadījumus, kad:

1) līgumā paredzēta cita pievienošanās kārtība;

2) maksājama dalības maksa, kas iepriekš nav paredzēta valsts budžetā.

Šajos gadījumos likumu par pievienošanos starptautiskajam līgumam pieņem Saeima.

III. Starptautisko līgumu izpilde un denonsēšana

12.pants. Ministru kabinets ir atbildīgs par starptautiskajos līgumos paredzēto saistību izpildi.

13.pants. Ja starptautiskajā līgumā, kuru Saeima ir apstiprinājusi, paredzēti citādi noteikumi nekā Latvijas Republikas likumdošanas aktos, tiek piemēroti starptautiskā līguma noteikumi.

14.pants. Lēmumu par starptautisko līgumu denonsēšanu vai to darbības apturēšanu pieņem Ministru kabinets.

Ja starptautisko līgumu apstiprinājusi vai likumu par pievienošanos tam pieņēmusi Saeima, likumu par šāda starptautiskā līguma denonsēšanu, tā darbības apturēšanu vai pievienošanās atsaukšanu pieņem Saeima.

IV. Starptautisko līgumu uzskaite un publicēšana

15.pants. Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija, kas informē par līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu.

16.pants. Visi starptautiskie līgumi un to tulkojumi latviešu valodā tiek publicēti valdības oficiālajā izdevumā un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

Likums Saeimā pieņemts 1994.gada 13.janvārī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1994.gada 26.janvārī