Likums Par diplomātisko pasi

24.03.2004. 15:15

Publicēts: Vēstnesis 55


Publicēts - Ziņotājs nr.10.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

1.pants. Diplomātiskā pase apliecina, ka tās uzrādītājs ir oficiāls Latvijas Republikas pārstāvis ārvalstīs. Diplomātisko pasi izsniedz Latvijas Republikas pilsoņiem, un tā ir Latvijas Republikas īpašums.

2.pants. Diplomātiskās pases izsniedz, to derīguma termiņu pagarina un uzskaiti veic Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

3.pants. Diplomātisko pasi izsniedz:

1) Valsts prezidentam;

2) Saeimas deputātiem;

3) Ministru prezidentam, ministriem, valsts ministriem;

4) personām, kuras Saeima vai Valsts prezidents pilnvarojuši pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs;

5) personām, kuras Ministru kabinets pilnvarojis pārstāvēt Latvijas valdību ārvalstīs;

6) diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošajām personām;

7) diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošas personas sievai (vīram) un nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā esošo personu, kura pilda dienestu ārvalstīs nenoteiktu laiku;

8) personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs.

4.pants. Personai, kurai izsniegta diplomātiskā pase, tā jānodod glabāšanā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā 30 dienu laikā no brīža, kad zudis tiesiskais pamats lietot diplomātisko pasi.

Personas, kuras nenodod diplomātisko pasi glabāšanā, saucamas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

5.pants. Diplomātiskās pases aizliegts izmantot privātiem, tūrisma un citiem neoficiāla rakstura ceļojumiem.

Ja diplomātiskā pase ir nozaudēta, nozagta vai iznīcināta, par to nekavējoties jāziņo Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai, bet ārvalstīs - Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai. Pārbaudījusi lietas apstākļus, pārstāvniecība saziņā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju nozaudētās, nozagtās vai iznīcinātās diplomātiskās pases vietā izsniedz personas pagaidu apliecību.

6.pants. Diplomātiskajā pasē teksts ir latviešu un angļu valodā.

Diplomātiskās pases reģistrē un izsniedz bez maksas.

Ārlietu ministram ir tiesības izdot instrukcijas, kas regulē diplomātiskās pases izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 1991.gada 27.novembra likums "Par diplomātisko pasi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49./50.nr.).

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 28.aprīlī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1994.gada 10.maijā